Dữ liệu đề tài

B2007-DHH06-18

Đánh giá chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch “Hành trình di sản miền Trung”

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tám (Chủ nhiệm)

B2007-DHH06-17

Phát triển du lịch biển ở phía nam Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thị Hương Lan

B2007-DHH06-15

Thực trạng và định hướng phát triển du lịch công vụ ở Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

B2007-DHH06-14

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cho người nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Việt Đức, Hoàng Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Tịnh

B2007-DHH06-13

Sản xuất và tiêu thụ thanh trà ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Hòa

B2007-DHH06-12

Đánh giá mô hình nuôi trồng thuỷ sản kết hợp du lịch trên phá Tam Giang ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tài Phúc

B2006-DHH06-11

Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vốn tín dụng tài trợ Nhà nước tại Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Lê Hiệp

B2006-DHH06-10

Phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Huế - Thực trạng và giải pháp

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Xuân Châu

B2006-DHH06-09

Vai trò cổ phần hóa trong tiến trình đổi mới các doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Vui

B2006-DHH06-08

Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Phát

B2006-DHH06-07

Phát triển kinh tế - xã hội vùng gò đồi huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Văn Sơn

B2006-DHH06-06

Những giải pháp đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Khoát (Chủ nhiệm)