Dữ liệu đề tài

B2018-DHH-61

Mô hình sinh kế bền vững nhằm giảm thiểu mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra ở các xã bãi ngang ven biển khu vực Bình - Trị - Thiên.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm), Lê Năm, Lê Phúc Chi Lăng, Phan Anh Hằng, Nguyễn Trọng Quân, Nguyễn Đăng Độ, Lê Văn Tin, Lê Anh Toại, Nguyễn Thị Lan Hương

T.18.TN.13

NGHIÊN CỨU HỆ SINH THÁI VƯỜN NHÀ PHỤC VỤ CẢI THIỆN VI KHÍ HẬU Ở PHƯỜNG TÂY LỘC, THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Phúc Chi Lăng (Chủ nhiệm), Lê Năm, Nguyễn Thị Minh Hương, TRẦN NGỌC BẢY, HỒ NGỌC TRÂM ANH

CS-DTT.10 – TN - 67

Các dạng thoái hóa đất huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất các giải pháp sử dụng đất bền vững

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Hoàng Sơn

CS-DTT.16-TN-09

Phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững ở phường Kim Long, thành phố Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Phúc Chi Lăng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Hương, Cao Thị Hoa

DHH2015 - 03 - 78

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VÙNG VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm), Lê Năm, Trần Thị Tuyết Mai, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Đăng Độ

DHH2013 - 03-39

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BỀN VỮNG ĐẤT ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Phúc Chi Lăng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Độ, Lê Văn Ân, Nguyễn Tưởng, Trần Ngọc Bảy

B2012-DHH-103

Nghiên cứu đề xuất các mô hình nông lâm kết hợp dọc hành lang đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Mai Văn Chân, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Thị Tuyết Mai, Lê Phúc Chi Lăng, Dương Viết Tình, Lê Năm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phạm Viết Thanh

CS-DTT.12-GD-04

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần Địa lý Tự nhiên các châu lục II

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Phúc Chi Lăng, Trần Thị Tuyết Mai

DHH2011-03-06

Thoái hóa đất tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp ngăn ngừa, hạn chế thoái hóa

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Tuyết Mai, Lê Phúc Chi Lăng

CS-DTT.10-TN-67

Phân vùng theo yêu cầu phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Hương trên quan điểm địa lý tự nhiên và đề xuất một số giải pháp bảo vệ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đăng Độ (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Phúc Chi Lăng