Dữ liệu đề tài

CS-DT T21 – TN – 05

Đánh giá khả năng của ngôn ngữ lập trình Python trong thống kê ứng dụng

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Tương Tri

DHH 2019-03-123

Đánh giá năng lực dạy học tích hợp công nghệ dựa trên khung TPACK, vận dụng đề xuất mô hình, biện pháp bồi dưỡng giáo viên theo hướng tiếp cận công nghệ dạy học

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm), Văn Thị Thanh Nhung, Nguyễn Tương Tri, Nguyễn Thị Hương Giang, Ngô Tứ Thành (DHBK Hà Nội), Vương Thị Bình (Khoa TLGD - DHSP Huế)

B2021-DHH-11

Nghiên cứu phương pháp tiếp cận thông minh nhằm nâng cao chất lượng đánh giá ngang hàng trên môi trường học tập trực tuyến

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Lê Thanh Hiếu (Chủ nhiệm), Lê Anh Phương, Hà Viết Hải, Nguyễn Thế Dũng, Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Thị Hương Giang

T.17-GD-02, 2017

Triển khai dạy học môn Tin học đại cương với hình thức B-learning

Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm)

CS-T19-GD-03

Nghiên cứu về nhận thức và khả năng tích hợp công nghệ trong dạy học theo tiếp cận STEM.

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Khoa Tin học
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Nguyễn Thị Hương Giang (Chủ nhiệm), Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Thế Dũng, Lê Thanh Hiếu

DHH2018-03-109

Xây dựng hệ khuyến nghị hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học trên cơ sở khai thác các CSDL trực tuyến

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Tương Tri (Chủ nhiệm), Nguyễn Thế Dũng, Trần Hoài Nhân, Võ Phước Thăng

CS-DTT.16-GD-02

ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC VỚI B-LEARNING

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm), Lê Thanh Hiếu

CS-DTT.15-GD-04

Nhận biết phong cách học tập của người học trong E-LEARNING

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm), Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Thị Hương Giang

CS-DTT.15-GD-05

Xây dựng một số Case Study cho môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hương Giang (Chủ nhiệm), Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Thế Dũng, Hà Viết Hải

CS-DTTL-GD-16-003

Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến trên nền WordPress

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thanh Hiếu (Chủ nhiệm), Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Thế Dũng, Đoàn Hồ Anh Triết

DHH2013 – 03 – 50

Hệ hỗ trợ ra quyết định trong dạy học trên môi trường e-learning và sự tương tác trong dạy học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm), Ngô Tứ Thành, Vương Thị Bình, Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Thị Hương Giang