Dữ liệu đề tài

B2021-DHH-11

Nghiên cứu phương pháp tiếp cận thông minh nhằm nâng cao chất lượng đánh giá ngang hàng trên môi trường học tập trực tuyến

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Lê Thanh Hiếu (Chủ nhiệm), Lê Anh Phương, Hà Viết Hải, Nguyễn Thế Dũng, Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Thị Hương Giang

DHH

Nghiên cứu phương pháp theo dõi chất lượng đường bộ sử dụng mạng cảm biến smartphone

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Nguyễn Văn Khang (Chủ nhiệm), Nguyễn Tương Tri, Hà Viết Hải, Nguyễn Hồng Quốc, Nguyễn Đức Nhuận, Phan Minh Đức

B2019-DHH-09

Phát triển mô hình hoạt động song song đa cấp để tăng hiệu năng hoạt động của CAPE

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hà Viết Hải (Chủ nhiệm), Đỗ Xuân Huyền, Trần Văn Long, Nguyễn Thị Hương Giang, Lê Thanh Hiếu, Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Tương Tri, Nguyễn Thị Lan Anh

B2018-DHH-01-MT-TN

Tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển cho sinh viên sư phạm khu vực miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Viện nghiên cứu giáo dục
Người tham gia: Hà Viết Hải (Chủ nhiệm), Văn Thị Thanh Nhung, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Thám, Phan Đức Duy, Hồ Quang Chính, Nguyễn Việt Dũng, Võ Văn Tân

CS-T17-TN-06

Triển khai khóa học trực tuyến môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Tin học
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Nguyễn Thị Hương Giang (Chủ nhiệm), Lê Phước Nam Hà, Hà Viết Hải, Lê Thanh Hiếu

CS-DTT.17 – TN – 04

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO HIỆU SUẤT PHÂN LỚP TẬP DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lan Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Lê Trung Thành, Đinh Thị Diệu Minh, Hà Viết Hải

DHH2016-03-87

Nâng cao hiệu năng hoạt động của CAPE trên mạng máy tính

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Viết Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Thị Hương Giang, Lê Phước Nam Hà

CS-DTT.15-GD-05

Xây dựng một số Case Study cho môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hương Giang (Chủ nhiệm), Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Thế Dũng, Hà Viết Hải

CS-DTT.14-GD-02

Soạn thảo một số bài học lập trình theo phương pháp dạy học tiến hóa

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Viết Hải (Chủ nhiệm)

CS-DTT01-TN-28

Nghiên cứu những khả năng ứng dụng của ngôn ngữ Java

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Viết Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Nhuận

T19.GD.03

Nghiên cứu về nhận thức và khả năng tích hợp công nghệ trong dạy học theo tiếp cận STEM

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hương Giang (Chủ nhiệm), Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Thế Dũng, Lê Thanh Hiếu, Hà Viết Hải