Dữ liệu đề tài

DHH2018-03-109

Xây dựng hệ khuyến nghị hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học trên cơ sở khai thác các CSDL trực tuyến

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Tương Tri (Chủ nhiệm), Nguyễn Thế Dũng, Trần Hoài Nhân, Võ Phước Thăng

CS-DTT.16 – TN – 04 

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP GIẢM SỐ PHẦN TỬ TRONG BÀI TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lan Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Lê Trung Thành, Đinh Thị Diệu Minh, Trần Hoài Nhân

DHH2015-03

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN GIẢI THUẬT LẬP LỊCH TRÊN MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồng Quốc (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Nhuận, Phan Hoàng Hải, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh, Trần Hoài Nhân