Dữ liệu đề tài

B

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn tài nguyên và khởi nghiệp ở vùng đầm phá ven biển Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trương Văn Tuyển (Chủ nhiệm), Nguyễn Viết Tuân, Hoàng Dũng Hà, Trương Quang Dũng, Dương Ngọc Phước, Cao Thị Thuyết, Lê Chí Hùng Cường

DHH

Nhóm nghiên cứu mạnh: “Chuyển đổi sinh kế theo thị trường”

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trương Văn Tuyển (Chủ nhiệm)

NN-NCCB 504.05-2018.05

Nghiên cứu giải pháp chống chịu và phục hồi sinh kế của cộng đồng cư dân trước ảnh hưởng của sự cố Formosa 2016

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Trương Văn Tuyển (Chủ nhiệm)

B2006-DHH02-10

Ứng dụng phương pháp tham gia vào qui hoạch quản lý nguồn lợi phá Tam Giang

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Tuyển

QT-DAĐHNL2002

Trade liberalization in the agricultural sector and the environment specialized in fertilizer application for rice and environment supported by UNEP

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Tuyển, Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Đăng Hào

QT-DADHNL2000

Strengthening the scientific basic of in situ conservation of agriculture biodiversity on farm supported by IPGRI

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Tuyển, Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Vĩnh Trường, Đinh Thị Sơn

B2005-08-02

Xây Dựng Phương Pháp Khuyến Nông Phù Hợp Cho Các Vùng Và Đối Tượng Khác Nhau

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Tuyển