Dữ liệu đề tài

DHH2018-01-122

Nghiên cứu sức kháng hóa lỏng và dự báo độ lún của đất cát hạt mịn kết cấu xốp hệ tầng Nam Ô chịu tải trọng động chu kỳ và không chu kỳ

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Ngọc Quỳnh, Trần Ngọc Tin, Hoàng Thị Sinh Hương

DHH2018-13-04

Nghiên cứu một số đặc tính địa chất công trình của đất yếu Holocen phân bố ở tỉnh Quảng Trị phục vụ thiết kế và xây dựng công trình.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Sinh Hương (Chủ nhiệm), Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hồ Sỹ Thái, Nguyễn Hải Đăng

NN-NCCBLA2016

Nghiên cứu sự hình thành và biến đổi tính chất cơ lý của đất loại sét yếu Holocen vùng đồng bằng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Sinh Hương (Chủ nhiệm)

CS-DT2013-2014

Quy hoạch khu tái định cư cho những người bị ảnh hưởng bởi thủy điện Rào Quán - Quảng Trị

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Sỹ Thái, Hoàng Thị Sinh Hương, Tạ Quang Tài

CS-DT2011.2012

Đánh giá thực trạng các tai biến địa chất ở vùng đồi núi tỉnh Quảng Trị và một số giải pháp phòng chống

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Sinh Hương (Chủ nhiệm), Hà Thị Ngọc Diệu, Nguyễn Trùng Dương, Vũ Trung Kiên, Nguyễn Thị Kim Xoa

CS-DT2010.2011

Quy hoạch bảo vệ môi trường nước huyện Gio Linh đến năm 2020

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Trung Kiên, Nguyễn Thị Kim Xoa, Nguyễn Trùng Dương, Hà Thị Ngọc Diệu, Hoàng Thị Sinh Hương

NN-DTKX2011

Đánh giá cường độ tái tạo bờ, bồi lấp lòng hồ chứa nước thủy điện A Vương tỉnh Quảng Nam và đề xuất định hướng phòng chống, Luận Văn Thạc sỹ Địa chất, trường ĐHKH Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Sinh Hương

DHH2009.2010

Ứng dụng công nghệ Multi Media xây dựng bản đồ quảng bá du lịch Quảng Trị

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Xoa, Vũ Trung Kiên, Hà Thị Ngọc Diệu, Hoàng Thị Sinh Hương, Nguyễn Trùng Dương