Dữ liệu đề tài

GDTC/2020- 09

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC SƯ PHẠM TRONG HỌC PHẦN BÓNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Bóng
Người tham gia: Đỗ Văn Tùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Khắc Trung, Nguyễn Mậu Hiển, Nguyễn Long Hải, Phạm Thị Mai

MÃ SỐ: 10 - 2018

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THỰC HÀNH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Đỗ Văn Tùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Khắc Trung, Nguyễn Anh Tú

MÃ SỐ:GDTC/2017-05

“HIỆU QỦA ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA NGƯỜI HỌC TRONG GIẢNG DẠY MÔN BÓNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ”

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Đỗ Văn Tùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Khắc Trung, Nguyễn Anh Tú