Dữ liệu đề tài

DHH2023-06-137

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HUẤN LUYỆN MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI ĐI XUYÊN QUA CÁC CHƯỚNG NGẠI VẬT CÓ DẠNG HÌNH HỌC CƠ BẢN

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Hữu Trung (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Hương, Nguyễn Đình Hoa Cương, Hồ Quốc Dũng, Lê Thị Quỳnh Liên, Nguyễn Đăng Bình

DHH2021-06-109

Nghiên cứu mô hình đại học thông minh cho các trường đại học thành viên của Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN, Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tuấn (Chủ nhiệm), Trương Tấn Quân, Nguyễn Hữu Hoàng Thọ, Nguyễn Đình Hoa Cương

DHH2021-18-01

Nghiên cứu nâng cao hiệu suất của hệ thống điện mặt trời hòa lưới sử dụng hệ thống tự động định hướng kết hợp làm mát tấm pin quang điện

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Đơn vị thực hiện : Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Người tham gia: Ngô Xuân Cường (Chủ nhiệm), Lê Vĩnh Thắng, Huỳnh Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Đình Hoa Cương, Nguyễn Duy Thuận

DHH2020-06-80

Khám phá tri thức du lịch sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu: Trường hợp nghiên cứu cho du lịch Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hồ Quốc Dũng (Chủ nhiệm), Lê Thị Quỳnh Liên, Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Đình Hoa Cương

506.01-2019.301

Chính sách đối ngoại của các nước Châu Á qua các hiệp định đa phương của Liên Hiệp Quốc

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Thị Quỳnh Liên (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hồng Trinh, Hà Thị Hằng, Nguyễn Đình Hoa Cương, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Thị Diệu Linh, Phạm Phương Trung

DHH2018-06-56

KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Mai Thu Giang (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Hoa Cương, Dương Thị Hải Phương, Nguyễn Văn Thành

DHH2018-06-54

Xác định và kiểm soát các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Dương Thị Hải Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Hoa Cương, Trần Thị Khánh Linh, Trần Thái Hòa