Dữ liệu đề tài

114/19

Hợp lý hóa cách bố trí bảng viết và bảng chiếu tại một số giảng đường của Trường Đại học Y dược Huế.

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Đặng Thị Ngọc Hoa (Chủ nhiệm), Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Đức Tùng Phương

10/17

Khảo sát tình hình học tập học phần Hóa học của sinh viên trường Đại học Y Dược Huế

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Nguyễn Quang Mẫn (Chủ nhiệm), Lê Thị Kim Dung (Chủ nhiệm), Đặng Thị Ngọc Hoa, Võ Châu Ngọc Anh, Trần Thị Hòa