Dữ liệu đề tài

DHH2022-01-202

Nghiên cứu xác định một số chất kháng sinh trong mẫu dược phẩm bằng phương pháp von - ampe

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Hồ Xuân Anh Vũ (Chủ nhiệm), Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Quang Mẫn

DHH2021-04-138

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa của nấm Trắng sữa (Calocybe indica) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Quang Mẫn (Chủ nhiệm), Lê Trung Hiếu, Lê Lâm Sơn, Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Vĩnh Phú, Lê Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Nguyệt

10/17

Khảo sát tình hình học tập học phần Hóa học của sinh viên trường Đại học Y Dược Huế

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Nguyễn Quang Mẫn (Chủ nhiệm), Lê Thị Kim Dung (Chủ nhiệm), Đặng Thị Ngọc Hoa, Võ Châu Ngọc Anh, Trần Thị Hòa