Dữ liệu đề tài

DP-DT

Công ty cao su Đồng Nai: Hành trình thế kỷ - Những dấu ấn và giá trị trường tồn (1906-1986)

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Văn Hiển (Chủ nhiệm), Phạm Phú Phong, Đặng Văn Hồ, Ngô Đức Lập, Trần Thị Hợi, Nguyễn Thị Thùy Nhung, Mai Văn Được

DP-DTTP_QN

Nghiên cứu, biên soạn địa chỉ huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Quang Thiên (Chủ nhiệm), Hoàng Văn Hiển, Phạm Phú Phong, Lê Cảnh Vững, Ngô Đức Lập, Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Văn Đăng, Lê Thị Nguyện, Hoàng Ngô Tự Do, Hồ Trung Thành, Nguyễn Quang Việt, và nkkk

DP-DTKX.02.07

Báo chí đất Quảng thế kỷ XX

Lĩnh vực: Báo chí
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Phú Phong, Phan Quốc Hải

B2001-07-12

Lịch sử báo chí Việt Nam (1865 - 1907)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Phú Phong