Dữ liệu đề tài

B2016-DHH-14

Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết thị trường cho một số nông sản chủ yếu của nông hộ ở khu vực Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phạm Thị Thanh Xuân, Bùi Đức Tính (Chủ nhiệm), Lê Nữ Minh Phương, Nguyễn Lê Hiệp

DHH2020-06-88

Phân tích mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước và du lịch: nghiên cứu trường hợp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Lê Nữ Minh Phương, Trần Đoàn Thanh Thanh, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Hải Yến

DHH

Ước lượng tốc độ tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của tỉnh Thừa Thiên Huế bằng mô hình Solow mở rộng

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Hải Yến (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Châu, Lê Nữ Minh Phương, Trần Hồng Hiếu, Trần Công Dũng, Hoàng Thị Liễu

GV2019-01-05

Mối quan hệ giữa thu nhập và phân công công việc gia đình theo giới ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Lê Nữ Minh Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Hải Yến

DHH2018-06-58

Nghiên cứu thực trạng và tiềm năng phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn có chứng chỉ ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Đoàn Thanh Thanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thiện Tâm, Lê Nữ Minh Phương, Phạm Thị Thanh Xuân, Lê Anh Quý

ĐHH 2016-06-38

Đánh giá môi trường đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Nữ Minh Phương (Chủ nhiệm), Trần Đoàn Thanh Thanh, Lê Nữ Minh Thảo, Lê Anh Quý

B2016-DHH-12

NGHIÊN CỨU THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn (Chủ nhiệm), Lê Nữ Minh Phương, Phạm Thị Thanh Xuân, Bùi Đức Tính