Dữ liệu đề tài

CS-DTCT - 1998

Tìm hiểu và đánh giá thành phần các loài cá Mú ở vùng đầm phá Thừa Thiên Huế”

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Khánh Vân (Chủ nhiệm)