Dữ liệu đề tài

CS-DTCT - 2017

Nghiên cứu một số đặc điểm của vi khuẩn Lactobacillus acidophilus dùng để sản xuất chế phẩm probiotic.

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Khánh Vân (Chủ nhiệm), Phạm Thị Hải Yến, Hồ Thị Tùng

CS-DT CT - 2016

Nghiên cứu tác dụng của Nano bạc đối với vi khuẩn Vibrio spp. gây bệnh phát sáng trên tôm thẻ chân trắng ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Khánh Vân (Chủ nhiệm), Phạm Thị Hải Yến, Huỳnh Văn Vì

DHH 2016-14-03

Nghiên cứu chế tạo chế phẩm xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản dựa trên công nghệ Nano bạc

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Văn Cư (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Khanh, Trần Quang Khánh Vân, Trần Vinh Phương, Nguyễn Thị Thu Lan, Trần Xuân Lâm

CS-DTCT 2015

Tuyển chọn các chủng Lactobacillus kháng Aeromonas gây bệnh đốm đỏ trên cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idellus.) nuôi lồng ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Khánh Vân (Chủ nhiệm), Phạm Thị Hải Yến, Huỳnh Văn Vì

QT-DAFSPSBĐ/SUDA/2012/5.2.3.7

Đào tạo chuyên đề về thú y, bệnh học thủy sản trong nuôi trồng thủy sản cho các cán bộ kỹ thuật của tỉnh, huyện, xã

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh, Trần Quang Khánh Vân, Võ Đức Nghĩa, Kiều Thị Huyền

QT-DAHUEFSPSII/2012/5.2.6.2.17

Tập huấn AFFS về mô hình nuôi sử dụng chế phẩm sinh học EM để giảm nghèo tại các huyện điểm của Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Khánh Vân, Võ Đức Nghĩa, Kiều Thị Huyền

QT-DAFSPS II/SUDA/HUE/2011

Đánh giá và phổ biến mô hình nuôi thủy sản sử dụng chế phẩm sinh học EM để giảm nghèo ở đầm phá.

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Khánh Vân, Võ Đức Nghĩa, Kiều Thị Huyền

QT-DAFSPSIIBĐ/STOFA/2011/4.6.2

Xây dựng mạng lưới giám sát thông tin dịch bệnh thủy sản thông qua hệ thống công nghệ thông tin

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh, Trần Quang Khánh Vân, Kiều Thị Huyền