Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

Nghiên cứu tình trạng phân bố và nuôi nhốt các loài Cu li (Nycticebus spp.) và các loài Khỉ (Macaca spp.) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2018
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chính), Nguyễn Duy Phong

1859-4581

Nghiên cứu tình trạng phân bố và nuôi nhốt các loài Cu li (Nycticebus spp.) và các loài Khỉ (Macaca spp.) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2018
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chính), Nguyễn Duy Phong