Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Văn Thăng
  • 140000.0030

Lê Văn Thăng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết