Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Ứng dụng phương pháp AHP (Analytic Hierarchy Process) để đánh giá tính bền vững trong hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng: Nghiên cứu so sánh giữa hai khu vực sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Dũng Hà (Chính), Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Nguyễn Văn Chung, Trần Cao Úy, Lê Chí Hùng Cường, Nguyễn Thị Hương Giang
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-22-2022.aspx

e-ISSN 2522-7971

A multicriteria approach to assessing the sustainability of community-based ecotourism in Central Vietnam

APN Science Bulletin, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Hoàng Dũng Hà (Chính), Nguyễn Quang Tân, Ubukata Fumikazu, Võ Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Chung
Liên kết: https://doi.org/10.30852/sb.2022.1938

2588-1299

Tổng quan hoạt động trồng sen và tiềm năng đa dạng hóa sản phẩm sen của nông hộ

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chính), Nguyễn Văn Huế, Hoàng Dũng Hà, Lê Chí Hùng Cường, Trần Cao Úy, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Phong
Liên kết: https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/tap-chi-so-9.13.pdf

2212-4209

Understanding small-scale Fishers' perceptions on climate shocks and their impacts on local fisheries livelihoods: Insights from the Central Coast, Vietnam

International Journal of Disaster Risk Reduction, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Dũng Hà (Chính), Salim Momtaz, Maria Schreider
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103152

1859 - 4581

Nhận diện những thách thức trong nuôi trồng thuỷ sản bền vững tại đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên–Huế, Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Lê Chí Hùng Cường, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Quang Tân
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-22-2021.aspx

2588-1191

Hiện trạng và mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Dũng Hà (Chính), Nguyễn Quang Tân (Chính), Võ Thị Phương Thảo, Huỳnh Văn Chương, Phạm Hữu Tỵ, Lê Chí Hùng Cường, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Dư Anh Thơ
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3A.5850

2588-1191

ROLES OF ECOTOURISM IN HOUSEHOLD INCOME IMPROVEMENT AND NATURAL RESOURCES PROTECTION IN TAM GIANG LAGOON OF QUANG LOI COMMUNE, QUANG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Cao Úy (Chính), Lê Văn Nam, Dương Ngọc Phước, Lê Thị Hồng Phương, Hoàng Dũng Hà, Lê Việt Linh, Ngô Trần Thủy Tiên

1859-0004

Khoảng cách giữa quy định và thực hiện trong nuôi tôm thẻ chân trắng tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chính), Nguyễn Thanh Phong, Lê Thị Hoa Sen, Lê Chí Hùng Cường, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Quang Tân
Liên kết: http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/tap-chi-so-1.7.pdf

0964-5691

Assessing the vulnerability of small-scale fishery communities in the estuarine areas of Central Vietnam in the context of increasing climate risks

Ocean and Coastal Management, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ha Dung Hoang (Chính), Salim Momtaz, Maria Schreider
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105302