Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-3100

SỬ DỤNG TIẾP CẬN DẠY HỌC THEO BỐI CẢNH NHẰM THÚC ĐẨY NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH LỚP 10

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An, Hồ Thị Minh Phương
Liên kết: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.19.12.3442(2022)

ISBN 978 – 4 – 924843 – 93 – 6

SUY LUẬN THỐNG KÊ CỦA SINH VIÊN THỂ HIỆN QUA HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT THỐNG KÊ

2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An (Chính), Huỳnh Trí Bình

2354-0753

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIAO TIẾP TOÁN HỌC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA NHIỆM VỤ MỞ VỀ CHỦ ĐỀ VECTƠ

Tạp chí Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An (Chính), Nguyễn Trung Chánh

2588-1213

HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC VÀ MÔ HÌNH TOÁN HỌC CỦA HỌC SINH

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An (Chính), Nguyễn Khắc Bình

0868-3719

ĐÁNH GIÁ HIỂU BIẾT ĐỊNH LƯỢNG CỦA HỌC SINH LỚP 8 SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÁC NHIỆM VỤ ĐẶT TRONG NGỮ CẢNH THỰC TẾ ĐA DẠNG

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An (Chính), Trần Quang Hiền

0868-3719

MATHEMATICAL MODELLING FROM THE COGNITIVE POINT OF VIEW, THE TRANSITION FROM IMPLICIT MODEL TO EXPLICIT MODEL

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Thị Tân An, Trần Dũng, Tạ Thị Minh Phương (Chính)

0020-739X

Bridging to mathematical modelling: Vietnamese students’ response to different levels of authenticity in contextualized tasks

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Dũng (Chính), Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Giang Nguyên, Tạ Thị Minh Phương
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0020739X.2019.1648890

1306-3030

Preservice Teachers Engage in a Project-based Task: Elucidate Mathematical Literacy in a Reformed Teacher Education Program

International Electronic Journal of Mathematics Education, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An (Chính), Nguyễn Thị Duyến, Tạ Thị Minh Phương, Trần Ngọc Đức Toàn
Liên kết: https://doi.org/10.29333/iejme/5778

2588–1213

SECONDARY MATHEMATICS PRESERVICE TEACHERS’ CONCEPTION ABOUT AUTHENTICITY OF MATHEMATICAL TASKS

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Duyến, Trần Dũng, Tạ Thị Minh Phương (Chính), Trần Ngọc Đức Toàn

PREPARING PRESERVICE TEACHERS TO TEACH MATHEMATICAL LITERACY: A REFORM IN A TEACHER EDUCATION PROGRAM

ICMI STUDY 24 CONFERENCE PROCEEDINGS , Tsukuba, Japan, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Dũng (Chính), Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Duyến, Tạ Thị Minh Phương, Nguyễn Giang Nguyên

High school students' covariational reasoning in interpreting dynamic situations

Proceedings of the 8th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Duyến (Chính), Đặng Thị Nhung, Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Trần Dũng

Mathematical modelling competency of mathematics pre-service teachers in the technology environment

Proceedings of the 8th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An (Chính), Bùi Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Thị Mai Thủy, Trần Dũng