Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0753

SUY LUẬN KHÔNG GIAN CỦA HỌC SINH LỚP 9 VỀ CÁC BIỂU DIỄN HAI CHIỀU TRONG HÌNH LẬP PHƯƠNG

Tạp chí Giáo dục, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An, Trần Thị Ngọc Hà
Liên kết: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/831

2215-1745

Teachers, Resources, Assessment Practices: Role and Impact on the Curricular Implementation Process

Mathematics Curriculum Reforms Around the World The 24th ICMI Study, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An, Alf Coles, Luis J. RodríguezMuñiz, Ida Ah Chee Mok, Ángel Ruiz, Ronnie Karsenty, Francesca Martignone, Iman Osta, Federica Ferretti
Liên kết: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-13548-4_18

978-974-1 9-6098-9

Student’s Graph Comprehension Ability in the Media

ICER 2023 The 9th International Conference on Education Reform, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An, Phạm Thị Nga, Huỳnh Trí Bình, Nguyễn Thị Lâm Nguyên

The Impact of Online Self-Assessment on Learning Outcomes and Self-Assessment Skills Among Grade 11 Students in Vietnam

International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chính), Nguyễn Thị Tân An
Liên kết: http://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/7313

2354-0753

Phân loại kiến thức quy trình và kiến thức khái niệm trong dạy học nội dung "Phương trình bậc nhất một ẩn

Tạp chí Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An, Hồ Thị Minh Phương

1859-3100

SỬ DỤNG TIẾP CẬN DẠY HỌC THEO BỐI CẢNH NHẰM THÚC ĐẨY NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH LỚP 10

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An, Hồ Thị Minh Phương
Liên kết: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.19.12.3442(2022)

ISBN 978 – 4 – 924843 – 93 – 6

SUY LUẬN THỐNG KÊ CỦA SINH VIÊN THỂ HIỆN QUA HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT THỐNG KÊ

Hội thảo quốc tế Giáo dục Toán học - IWME 2021. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An (Chính), Huỳnh Trí Bình

978-604-3 84-465-8

MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC LINH HOẠT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CỦA HỌC SINH

Hội thảo quốc tế Giáo dục Toán học - IWME 2021. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An, Trần Dũng, Phạm Thị Nga