Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Mathematical modelling competency of mathematics pre-service teachers in the technology environment

Proceedings of the 8th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An (Chính), Bùi Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Thị Mai Thủy, Trần Dũng

Authenticity of modelling tasks and students' problem solving

Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Dũng (Chính), Tạ Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Duyến, Giang-Nguyen T. Nguyen

Xây dựng thang đánh giá năng lực Hiểu biết định lượng của học sinh khi giải quyết tình huống toán học hó

Tạp chí Khoa học và Giáo dục ĐH sư phạm Huế, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An

Development of Quantitative Literacy Competencies of Grade 10 Student – an Empirical Study

Proceedings of the 7th International Conference on Educational Reform (ICER 2014), 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An

Hiểu biết định lượng – một cách để gắn kết toán học ở nhà trường với thực tiễn

Tạp chí Giáo dục, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An

Xây dựng các tình huống dạy học hỗ trợ quá trình toán học hóa

2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An

2286-7724

Using mathematization to develop student’s quantitative literacy competencies

Southeast-Asian Journal of Sciences, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An

1906-0653

A mathematisation Approach in Teaching Probability

Proceedings of the 6th International Conference on Educational Reform (ICER 2013), 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An

Sự cần thiết của mô hình hóa trong dạy học toán

2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An

1859-1612

Sử dụng đánh giá định hình nhằm thúc đẩy quá trình học toán của học sinh lớp 11

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An

Nâng cao năng lực không gian của học sinh thông qua các mô hình hình học động

Tạp chí Khoa học và Giáo dục ĐH sư phạm Huế, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An