Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4069

Flavonoid glycoside and alkaloid from Ageratum conyzoides L.

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2023
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Quốc Thắng (Chính), Đặng Thị Thanh Nhàn, Trần Đông Tiến

15559475

GC-MS characterization, in vitro antioxidant and anti-inflammatory activities of essential oil from the leaves of Litsea balansae Lecomte

Natural Product Communications, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hồ Việt Đức (Chính), Hoàng Thị Như Hạnh, Nguyen Hoai Nguyen, Bich Hang Do, Võ Quốc Hùng, Anh Tuan Le, Lê Quốc Thắng, Phạm Việt Tý (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1177/1934578X231214159

Chemical Composition, Mosquito Larvicidal and Antimicrobial Activities, and Molecular Docking Study of Essential Oils of Cinnamomum melastomaceum, Neolitsea buisanensis and Uvaria microcarpa from Vietnam

Chemistry and Biodiversity, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC, SINH HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ty Viet Pham (Chính), Nguyen Xuan Ha, Nguyen Dinh Luyen, Thao Hoang Xuan , Thang Le Quoc, Nguyen Huy Hung, Son Ninh The (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/cbdv.202300652

PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO UNG THƯ MỘT SỐ HỢP CHẤT TỪ CÂY BÙ LỐT (Grewia bulot)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Việt Tý (Chính), Châu Thị Thanh Thảo, Đặng Thị Thanh Nhàn, Lê Quốc Thắng, Nguyễn Chí Bảo (Chính)
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/authorDashboard/submission/7213

0972060X

Chemical Composition of Essential Oil from the Rhizomes and Leaves of Newmania sontraensis H.Ð.Trân, Luu & Škornick (Zingiberaceae) from Vietnam

Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 2022
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Doan Quoc Tuan (Chính), Dinh Dien, Ty Viet Pham, Thang Quoc Le, Duc Viet Ho, Le Trong Nhan, Le Tuan Anh, Phung Thanh Huong, Nguyen Thi Hoai (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0972060X.2022.2026253

2572-8288

In silico study on inhibitability of flavonoidal derivatives against Helicobacter pylori and their pharmacological potentiality

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Tu Quy (Chính), Ly Nguyen Hai Du, Nguyen Thanh Triet, Thanh Q. Bui, Nguyễn Thị Thanh Hải, Lê Quốc Thắng, To Dao Cuong, Tran Van Chen, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100170

0866-7411

Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hạt cầu xốp Fe2O3/chitosan

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chính), Lê Quốc Thắng, Trần Đông Tiến, Lê Lâm Sơn

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, THỜI GIAN VÀ TỐC ĐỘ GIA NHIỆT ĐẾN HÌNH THÁI CỦA VẬT LIỆU SnO2

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chính), Hoàng Thị Trang, Ngô Duy Ý, Lê Quốc Thắng