Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0972060X

Chemical Composition of Essential Oil from the Rhizomes and Leaves of Newmania sontraensis H.Ð.Trân, Luu & Škornick (Zingiberaceae) from Vietnam

Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 2022
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Doan Quoc Tuan (Chính), Dinh Dien, Ty Viet Pham, Thang Quoc Le, Duc Viet Ho, Le Trong Nhan, Le Tuan Anh, Phung Thanh Huong, Nguyen Thi Hoai (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0972060X.2022.2026253

2572-8288

In silico study on inhibitability of flavonoidal derivatives against Helicobacter pylori and their pharmacological potentiality

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Tu Quy (Chính), Ly Nguyen Hai Du, Nguyen Thanh Triet, Thanh Q. Bui, Nguyễn Thị Thanh Hải, Lê Quốc Thắng, To Dao Cuong, Tran Van Chen, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100170

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, THỜI GIAN VÀ TỐC ĐỘ GIA NHIỆT ĐẾN HÌNH THÁI CỦA VẬT LIỆU SnO2

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chính), Hoàng Thị Trang, Ngô Duy Ý, Lê Quốc Thắng

0866-7411

Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hạt cầu xốp Fe2O3/chitosan

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chính), Lê Quốc Thắng, Trần Đông Tiến, Lê Lâm Sơn

2365-6549

Biomimetic Mesoporous Cobalt Ferrite/Carbon Nanoflake Helices for Freestanding Lithium-Ion Battery Anodes

ChemistrySelect, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nhan Thi Thanh Dang (Chính), Thanh Dinh Nguyen (Chính), Erlantz Lizundia, Thang Quoc Le, Mark J. MacLachlan (Chính)
Liên kết: https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/slct.202002152

ISSN: 1478-6419 (Print) 1478-6427

A new isoflavanone from Uraria crinita

Natural Product Research, 2019
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đào Đức Thiện, Trịnh Thị Thủy, Lê Quốc Thắng, Nguyễn Thanh Tâm (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/14786419.2019.1667352

1570-1786

Phytochemical Constituents of Annona reticulata and their Cytotoxic Activity

Letters in Organic Chemistry, 2019
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ty Viet Pham (Chính), Thang Quoc Le, Hung Quoc Vo, Anh Tuan Le, Duc Viet Ho (Chính)
Liên kết: http://www.eurekaselect.com/173820/article

0866-7144

Nghiên cứu tổng hợp Chitosan - SnO2 có cấu trúc đa cấp: Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian đến hình thái của SnO2

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chính), Lê Quốc Thắng

1478-6419

A new oleanane triterpene from the leaves of Ficus hirta

Natural Product Research, 2018
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Dao Duc Thien, Tran Duc Dai, Nguyen Hoang Sa, NguyenThi Lieu, Trinh Thi Thuy, Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Duc Quan , Lê Quốc Thắng, Domenico V. Delfino , Nguyen Thanh Tam (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/14786419.2018.1517122

0866-7144

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng màng chitosan - ferrite từ tính có cấu trúc quang học

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chính), Lê Lâm Sơn, Lê Quốc Thắng