Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

One new pyrone from the Knema globularia fruits

Revue Roumaine de Chimie, 2022
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Chí Bảo (Chính), Hồ Việt Đức, Phạm Việt Tý (Chính)

0366-6352

Antioxidant activity and α-glucosidase inhibitability of Distichochlamys citrea M.F. Newman rhizome fractionated extracts: in vitro and in silico screenings

Chemical Papers, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Tran Van Chen (Chính), To Dao Cuong, Phan Tu Quy, Thanh Q. Bui, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Thành Triết (Chính), Hồ Việt Đức, Nguyễn Chí Bảo, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s11696-022-02273-2

2046-2069

Newly synthesised oxime and lactone derivatives from Dipterocarpus alatus dipterocarpol as anti-diabetic inhibitors: experimental bioassay-based evidence and theoretical computation-based prediction

RSC Advances, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tran Thi Phuong Thao (Chính), Thanh Q. Bui (Chính), Nguyễn Thị Thanh Hải, Lam K. Huynh, Phan Tu Quy, Nguyễn Chí Bảo, Nguyen Thi Dung, Nguyen Linh Chi, Tran Van Loc, Irina E. Smirnova, Anastasiya V. Petrova, Pham Thi Ninh, Tran Van Sung (Chính), Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1039/D1RA04461C

2046-2069

Isolation, semi-synthesis, docking-based prediction, and bioassay-based activity of Dolichandrone spathacea iridoids: new catalpol derivatives as glucosidase inhibitors

RSC Advances, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tran Thi Phuong Thao (Chính), Thanh Q. Bui (Chính), Phan Tu Quy, Nguyễn Chí Bảo, Tran Van Loc, Tran Van Chien, Nguyen Linh Chi, Nguyen Van Tuan, Tran Van Sung (Chính), Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: http://doi.org/10.1039/d1ra00441g

2470-1343

Coumarin-Based Dual Chemosensor for Colorimetric and Fluorescent Detection of Cu2+ in Water Media

ACS Omega, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Khoa Hien (Chính), Mai Van Bay, Nguyễn Chí Bảo, Nguyễn Đức Cường, Tran Vinh Thien, Nguyễn Thị Ái Nhung, Dang Ung Van, Pham Cam Nam, Dương Tuấn Quang (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1021/acsomega.0c03097

Chemical Constituents of Hedyotis ampliflora

Chemistry of Natural Compounds, 2019
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Thi Hoang Anh (Chính), Khieu Thi Tam, Nguyen Van Tuan, Nguyen Chi Bao, Dao Duc Thien, Tran Duc Quan, Nguyen Thanh Tam, Trinh Thi Thuy, Tran Van Sung
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10600-019-02697-5

CHEMICAL CONSTITUENTS OF HEDYOTIS PINIFOLIA WALL. COLLECTED IN THUA THIEN HUE

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyen Chi Bao, Khieu Thi Tam, Nguyen Thi Hoang Anh, Nguyen Van Tuan, Dao Duc Thien, Tran Duc Quan, Nguyen Thanh Tam, Trinh Thi Thuy, Tran Van Sung

Effects of anaerobic fermentation in a nitrogen atmosphere on bioactive compound content in Vietnamese GABA tea

Vietnam Journal of Science and Technology, 2018
Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: ACI
Tác giả: Quoc Sinh Nguyen (Chính), Nguyễn Chí Bảo, Thanh Long Le, Sy Vuong Ho, Thi Diem Huong Nguyen, Van Quoc Bao Vo, Van Toan Nguyen

Các hợp chất glycoglycerolipid và dẫn xuất của prenylbenzoic acid từ cây Tốc thằng cáng (Anodendron paniculatum )

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Việt Đức, Phạm Việt Tý, Nguyễn Chí Bảo, Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Thị Hồng Anh, Hoàng Thị Như Hạnh (Chính)

1478-6419

Chemical constituents of Oldenlandia pinifolia and their antiproliferative activities

Natural Product Research, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Chí Bảo, Nguyen Thi Hoang Anh, Khieu Thi Tam, Nguyen Van Tuan, Dao Duc Thien, Tran Duc Quan, Nguyen Thanh Tam, Thi Thao Do, Nguyen Thi Nga, Trinh Thi Thuy, Tran Van Sung & Domenico V. Delfino
Liên kết: http://DOI.org/10.1080/14786419.2017.1410806

0366-7022

A benzothiazolium-derived colorimetric and fluorescent chemosensor for detection of Hg2+ ions

Chemistry Letters, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Doan Thanh Nhan, Nguyễn Thị Ái Nhung, Vo Vien, Nguyen Tien Trung, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Chí Bảo, Đinh Quý Hương, Nguyen Khoa Hien, Dương Tuấn Quang (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1246/cl.160864