Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Volatile Constituents and Anti-Osteoporotic Activity of then-Hexane Extract From Homalomena giganteaRhizome

Natural Product Communications, 2022
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phạm Việt Tý (Chính), Ngô Thị Phương Hằng, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Khoa Hiền, Hoàng Thị Như Hạnh, Phạm Thành (Chính)
Liên kết: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1934578X221125433

Sustainable carbon-based nanostructures with optoelectronic performance inspired by crustacean shells towards biomimetic pyrolysis and hydrothermal liquid crystal transfer

Optical Materials, 2021
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trang The Lieu Chau (Chính), Tuyen Phi Vu, Lê Thị Hòa, Do Van Phan, Ca Xuan Nguyen, Thanh Duy Luong, Phuong Thi Anh Le, Đặng Thị Thanh Nhàn, Long Viet Nguyen, Nguyễn Đức Cường (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925346721003013

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, THỜI GIAN VÀ TỐC ĐỘ GIA NHIỆT ĐẾN HÌNH THÁI CỦA VẬT LIỆU SnO2

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chính), Hoàng Thị Trang, Ngô Duy Ý, Lê Quốc Thắng

Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hạt cầu xốp Fe2O3/chitosan

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chính), Lê Quốc Thắng, Trần Đông Tiến, Lê Lâm Sơn

1543-186X

Nacre-Mimicking Titania/Graphene/Chitin Assemblies in Macroscopic Layered Membranes and Their Performance

Journal of Electronic Materials, 2020
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ, Hoá học cao phân tử (polyme)
Danh mục: SCIE
Tác giả: Le Thi Anh Phuong, Vu Phi Tuyen (Chính), Le Thi Hoa, Phan Van Do, Nguyen Xuan Ca, Luong Xuan Thanh, Nguyen Thanh Dinh (Chính), Dang Thi Thanh Nhan (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s11664-020-08062-5

2365-6549

Biomimetic Mesoporous Cobalt Ferrite/Carbon Nanoflake Helices for Freestanding Lithium-Ion Battery Anodes

ChemistrySelect, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nhan Thi Thanh Dang (Chính), Thanh Dinh Nguyen (Chính), Erlantz Lizundia, Thang Quoc Le, Mark J. MacLachlan (Chính)
Liên kết: https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/slct.202002152

0866-7144

Nghiên cứu tổng hợp Chitosan - SnO2 có cấu trúc đa cấp: Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian đến hình thái của SnO2

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chính), Lê Quốc Thắng

0866-7144

Tổng hợp tấm nano Co3O4 sử dụng glucomannan làm chất định hướng cấu trúc

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Lâm Sơn (Chính), Nguyễn Vĩnh Phú, Lê Trung Hiếu, Đặng Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Văn Thi

ISSN 2354-0842

Nghiên cứu biến tính điện cực glassy carbon chitosan polythyophene để xác định uric acid, xanthine, hypoxanthine

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: Hóa phân tích
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hải Phong (Chính), Huỳnh Thị Linh Phương, Đặng Thị Thanh Nhàn, Trần Thanh Tâm Toàn

2525-2518

CHITOSAN-TEMPLATED LIGHTWEIGHT SPINEL CoAl2O4 NANOFIBRIL AEROGELS

Vietnam Journal of Science and Technology, 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Châu Thễ Liễu Trang (Chính), Nguyễn Đức Cường, Đặng Thị Thanh Nhàn, Đỗ Đăng Trung