Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2391-5447

Toward rainfall prediction by machine learning in Perfume River Basin, Thua Thien Hue Province, Vietnam

Open Geosciences, 2022
Lĩnh vực: Khí tượng học và các khoa học khí quyển
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồng Giang, YuRen Wang (Chính), Trần Đình Hiếu (Chính), Quản Thành Thơ, Lê Anh Phương, Hoàng Ngô Tự Do
Liên kết: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/geo-2020-0276/html

1206-212X

BOCA: A novel semantic blockchain-based authentication system of educational certificates

International Journal of Computers and Applications, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Minh Đức (Chính), Nguyễn Đình Hoa Cương, Lê Anh Phương (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1206212X.2022.2111509

2511-2104

A hybrid approach of blockchain and semantic web technologies to validating learning outcomes in accordance with legal constraints

International Journal of Information Technology (Singapore), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Minh Đức (Chính), Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Đình Hoa Cương, Lê Anh Phương (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s41870-022-01039-z

Monthly precipitation prediction using neural network algorithms in the Thua Thien Hue Province

Journal of Water and Climate Change, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Hong Giang (Chính), YuRen Wang, Tran Dinh Hieu (Chính), Le Anh Phuong, Nguyen Tien Thinh
Liên kết: https://doi.org/10.2166/wcc.2022.271

Towards Predictive Vietnamese Human Resource Migration by Machine Learning: A Case Study in Northeast Asian Countries

Axioms, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Hong Giang, Tien-Thinh Nguyen, Chac Cau Tay, Le Anh Phuong, Thanh-Tuan Dang
Liên kết: https://doi.org/10.3390/axioms11040151

2442-6571

An Approach for Linguistic Multi-Attribute Decision Making based on Linguistic Many-Valued Logic

International Journal of Advances in Intelligent Informatics, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Le Anh Phuong (Chính), Tran Hoai Nhan, Thi Uyen Thi Nguyen, Dinh Khang Tran
Liên kết: http://ijain.org/index.php/IJAIN/article/view/820/ijain_v8i1_p21-32

An Approach to Evaluate Alternatives in Multi-Attribute Decision Making Problems based on Linguistic Many-Valued Logic

NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Le Anh Phuong (Chính), Tran Hoai Nhan, Thi Uyen Thi Nguyen, Dinh Khang Tran

1360-2357

Does evaluating peer assessment accuracy and taking it into account in calculating assessor’s final score enhance online peer assessment quality?

Education and Information Technologies, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SSCI
Tác giả: Loc Phuoc Hoang (Chính), Hieu Thanh Le, Hung Tran Van (Chính), Thanh Chi Phan, Duc Vo Minh, Phuong Le Anh, Dung The Nguyen, Chakrit Pong-inwong
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10639-021-10763-1

2391-5447

Toward rainfall prediction by machine learning in Perfume River Basin, Thua Thien Hue Province,Vietnam

Open Geosciences, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Huong Giang, Tran Dinh Hieu, YuRen Wang, Quan Thanh Tho, Le Ạnh Phuong, Hoang Ngo Tu Do

Một số mô hình đào tạo giáo viên trên thế giới và giải pháp đổi mới đào tạo giáo viên ở Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", Trường ĐHSP Huế,ISBN: 978-604-80-2343-0., 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Kiêm Minh, Lê Anh Phương

New Approach to Mining Fuzzy Association Rule with Linguistic Threshold Based on Hedge Algebras

International Workshop on Semantic Technologies (IWOST2), 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Anh Phương (Chính), Trần Đình Khang, Nguyễn Vĩnh Trung

Multidimensional Assessment of Open-Ended Questions for Enhancing the Quality of Peer Assessment in E-Learning Environments

Handbook of Research on Applied E-Learning in Engineering and Architecture Education, DOI: 10.4018/978-1-4666-8803-2, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Phước Lộc, Lê Anh Phương (Chính), Somjit Arch-Int, Ngamnij Arch-Int