Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1612,

TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HOÁ VÀ TRÀO LƯU SỐ ĐẾN THƠ MỘT SỐ NHÀ THƠ VIỆT NAM SAU 1986

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính), Đỗ Thị Xuân Dung
Liên kết: http://tckhgd.huce.vn/DOC_BAIBAO/56_851_HoangThiHue,T

Teachers questioning techniques in online language teaching amid Covid 19 pandemic

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia UNC 2022 "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ", 2022
Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ, Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Văn Kết (Chính), Đỗ Thị Xuân Dung, Nguyễn Thị Hải Yến

0868 - 3409

Ẩn dụ ý niệm “công trình xây dựng” trong tiếng Anh và tiếng Việt

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 2022
Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Lâm Thi (Chính), Đỗ Thị Xuân Dung

0868-3409

Ẩn dụ ý niệm Công trình xây dựng trong tiếng Anh và tiếng Việt

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 2022
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Thị Xuân Dung, Lê Lâm Thi (Chính)

0868-3409

Ứng dụng lý thuyết Ngữ pháp chức năng hệ thống trong phân tích diễn ngôn khẩu hiệu chính trị-xã hội

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 2021
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Thị Xuân Dung (Chính)

2588-1213

An investigation of teachers’ questioning in the English reading classrooms – a case study

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Thị Xuân Dung (Chính), Trần Thị Thùy Trang
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v129i6B

2588-1213

TEACHERS’ PERCEPTIONS ON THE IMPLEMENTATION OF DISCOURSE-BASED ACTIVITIES IN TEACHING WRITING SKILLS TO ENGLISH MAJORS - THE CASE OF UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES, HUE UNIVERSITY

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Bảo Khanh (Chính), Đỗ Thị Xuân Dung

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và giá trị luận với giáo dục Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu Đại Học Huế - Hội thảo khoa học "Bác Hồ với Giáo dục", 2019
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Đỗ Thị Xuân Dung (Chính)

ISBN: 978-604-974-1456

Teachers’ perception and practice of applying Discourse Analysis into teaching Reading Comprehension at HUFL, Hue University

2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thanh Bảo Trân (Chính), Đỗ Thị Xuân Dung