Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1434-4483

Cooling island effect of urban lakes in hot waves under foehn and climate change

Theorectical and Applied Climatology, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s00704-022-04085-6

ISSN (Print) 2588-1191 ISSN (Online) 2615-9708

Đề xuất phân vùng môi trường phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Anh Hằng (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6372

1948-6596

Molecular phylogenetic analyses and ecological niche modeling provide new insights into threats to the endangered Crocodile Lizard (Shinisaurus crocodilurus)

Frontiers of Biogeography, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn
Liên kết: https://escholarship.org/uc/fb

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Hà Công Nhân, Phan Anh Hằng, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Thị Minh Hương, TRẦN VĂN PHẨM

Đề xuất mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2021
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Hùng, Lê Phúc Chi Lăng, Mai Văn Chân, Trần Văn Phẩm, Nguyễn Hoàng Sơn

978-3-030-81443-4

Climate Change Vulnerability of Agriculture in Coastal Communes of Quang Tri Province, Vietnam

Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies Vol. 2 pp 579-597, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Phan Anh Hằng, Nguyễn Trọng Quân, Lê Anh Toại
Liên kết: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-81443-4_37

978-3-030-81443-4

A GIS Application in Optimizing the Collection and Transportation Route of Domestic Solid Waste in Hue City, Vietnam

Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies Vol. 2 pp 599-609, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Văn Chân (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Tin, Phan Anh Hằng
Liên kết: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-81443-4_38

978-3-030-81443-4

An Environmental Zoning for Sustainable Development in Thua Thien Hue Province, Vietnam

Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies Vol. 2 pp 817-841, 2021
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Anh Hằng (Chính), Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Sơn
Liên kết: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-81443-4_52