Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN 978-604-334-789-0

Nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục biển đảo trong ngành giáo dục ở Việt Nam

Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII, 2021
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Ngọc Bảy

Evaluation of urban greenspace vulnerability to typhoon in Taiwan

Urban Forestry and Urban Greening, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Kim-Anh Nguyen (Chính), Yuei-An Liou, Trong-Hoang Vo, Dao Dinh Cham, Hoang Son Nguyen
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127191

Mapping forest fire susceptibility using spatially explicit ensemble models based on the locally weighted learning algorithm

Ecological Informatics, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tran Thi Tuyen (Chính), AbolfazlJaafari, Hoang Phan Hai Yen, Trung Nguyen Thoi, Tran Van Phong, Huu Duy Nguyen, Hiep Van Le, Tran Thi Mai Phuong, Son Hoang Nguyen, IndraPrakashk, Binh Thai Pham
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2021.101292

978-604-913-923-9

Assessing the level of vulnerability due to climate change to natural resources and environment in difficult coastal communes of Quang Binh province, Vietnam

Proceeding of the international conference on earth observation & natural hazards 2019 (ICEO 2019), 2020
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Đào Đình Châm, Lê Văn Tin, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Trọng Quân, Lê Anh Toại

ISSN 2354 - 0729

Định hướng liên kết phát triển sản phẩm du lịch các huyện miền núi khu vực Trị-Thiên.

Tạp chí Phát triển bền vững Vùng, 2020
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thùy Dung (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn

Cơ sở khoa học của việc quản lý tổng hợp dải ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế theo chức năng môi trường

Tạp chí Khoa học, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Anh Hằng, Nguyễn Hoàng Sơn
Liên kết: http://tckhgd.huce.vn/default.aspx

Print: 2327-4336; ISSN Online: 2327-4344

Assessing the Vulnerability of Agricultural Production Activities in the Coastal Area of Thua Thien Hue Province, Vietnam by GIS Analysis Tools

Journal of Geoscience and Environment Protection, 2019
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Dao Dinh Cham, Phan Anh Hằng, Nguyễn Trọng Quân, Nguyen Thanh Hoan

978-604-9822-66-7

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thích ứng với biến đổi khí hậu

Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ XI, 2019
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Anh Hằng, Lê Anh Toại, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Đàn, Nguyễn Trọng Quân