Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-913-923-9

Assessing the level of vulnerability due to climate change to natural resources and environment in difficult coastal communes of Quang Binh province, Vietnam

Proceeding of the international conference on earth observation & natural hazards 2019 (ICEO 2019), 2020
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Đào Đình Châm, Lê Văn Tin, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Trọng Quân, Lê Anh Toại

ISSN 2354 - 0729

Định hướng liên kết phát triển sản phẩm du lịch các huyện miền núi khu vực Trị-Thiên.

Tạp chí Phát triển bền vững Vùng, 2020
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thùy Dung (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn

Cơ sở khoa học của việc quản lý tổng hợp dải ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế theo chức năng môi trường

Tạp chí Khoa học, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Anh Hằng, Nguyễn Hoàng Sơn
Liên kết: http://tckhgd.huce.vn/default.aspx

Print: 2327-4336; ISSN Online: 2327-4344

Assessing the Vulnerability of Agricultural Production Activities in the Coastal Area of Thua Thien Hue Province, Vietnam by GIS Analysis Tools

Journal of Geoscience and Environment Protection, 2019
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Dao Dinh Cham, Phan Anh Hằng, Nguyễn Trọng Quân, Nguyen Thanh Hoan

978-604-9822-66-7

Đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường của dịch vụ du lịch hộ gia đình tại các huyện miền núi A Lưới và Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ XI, Thừa Thiên Huế, 2019
Lĩnh vực: Địa lý kinh tế và xã hội khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Tin (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn, Đặng Thùy Dung, Nguyễn Trọng Quân

978-604-9822-66-7

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ XI, 2019
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Anh Hằng, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Trọng Quân, Trần Văn Phẩm

978-604-9822-66-7

Đánh giá hiệu quả các mô hình sử dụng đất nông nghiệp tại các xã bãi ngang ven biển huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ XI, 2019
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Tin, Nguyễn Trọng Quân

978-604-9822-66-7

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở các xã bãi ngang ven biển huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ XI, 2019
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Anh Phi, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Văn Phẩm, Võ Thị Liên, Hồ Tùng Vĩnh

978-604-9822-66-7

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thích ứng với biến đổi khí hậu

Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ XI, 2019
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Anh Hằng, Lê Anh Toại, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Đàn, Nguyễn Trọng Quân

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở các xã bãi ngang ven biển huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 11 năm 2019, 2019
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Anh Phi, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Văn Phẩm, Võ Thị Liên, Hồ Tùng Vĩnh

978-604-9822-66-7

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 11 năm 2019, 2019
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Anh Hằng, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Trọng Quân, Trần Văn Phẩm

1875-3728

Dynamics of Red River Delta (Vietnam) and Main Problems in Coastal Natural Resource Exploitation

Geography and Natural Resources, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyen Van Cu, Nguyen Thai Son, V. V. Ermoshin, K. S. Ganzei, Dao Dinh Cham, Dao Thi Thao, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyen Quoc Cuong, Nguyen Quang Minh