Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-3-030-81443-4

A GIS Application in Optimizing the Collection and Transportation Route of Domestic Solid Waste in Hue City, Vietnam

Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies Vol. 2 pp 599-609, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Văn Chân (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Tin, Phan Anh Hằng
Liên kết: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-81443-4_38

978-3-030-81443-4

Climate Change Vulnerability of Agriculture in Coastal Communes of Quang Tri Province, Vietnam

Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies Vol. 2 pp 579-597, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Phan Anh Hằng, Nguyễn Trọng Quân, Lê Anh Toại
Liên kết: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-81443-4_37

0208-4589

Assessing the level of vulerability due to climate change in extremely poor coastal communes in Quang Binh, Quang Tri, and Thua Thien Hue provinces, VietNam

Prace i Studia Geograficzne, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Nguyễn Trọng Quân

ISBN 978-604-334-789-0

Nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục biển đảo trong ngành giáo dục ở Việt Nam

Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII, 2021
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Ngọc Bảy

978-604-334-789-0

Đánh giá chất lượng môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Trọng Quân (Chính), Phan Anh Hằng, Nguyễn Hoàng Sơn

978-604-334-789-0

Phân vùng chức năng sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Bình

Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Văn Chân (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn, Phan Anh Hằng
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

978-604-334-789-0

Ứng dụng GIS và phân tích đa tiêu chí trong đánh giá tổng hợp thoái hóa tiềm năng ở khu vực miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đàn (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn, Phan Anh Hằng
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

Evaluation of urban greenspace vulnerability to typhoon in Taiwan

Urban Forestry and Urban Greening, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Kim-Anh Nguyen (Chính), Yuei-An Liou, Trong-Hoang Vo, Dao Dinh Cham, Hoang Son Nguyen
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127191

Mapping forest fire susceptibility using spatially explicit ensemble models based on the locally weighted learning algorithm

Ecological Informatics, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tran Thi Tuyen (Chính), AbolfazlJaafari, Hoang Phan Hai Yen, Trung Nguyen Thoi, Tran Van Phong, Huu Duy Nguyen, Hiep Van Le, Tran Thi Mai Phuong, Son Hoang Nguyen, IndraPrakashk, Binh Thai Pham
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2021.101292