Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Proposing the solutions for sustainable exploitation of the region’s natural coastal resources in Thua Thien Hue province, Vietnam

The 4th International Conference “Langguage, Society, and Culture in Asian Contexts (LSCAC 2016) on Cultivating and Casting Asian Diversities: Empowering the Asians”. May 24-26, 2016 at Universitas Negeri Malang, Indonesia., 2016
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Trần Thị Tuyết Mai, Lê Văn Tin, Lê Phúc Chi Lăng

Ứng dụng GIS đánh giá tác động của nước biển dâng đến tài nguyên đất ở vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, Quy Nhơn, 24-25/12, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Tin (Chính), Mai Văn Chân (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn (Chính)

Giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9; Quy Nhơn, 24-25/12, 2016
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Tin (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Nguyễn Trọng Quân (Chính), Phan Ngọc Phúc (Chính)

Xung đột môi trường trong sử dụng tài nguyên nước mặt lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ, Huế, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đậu Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Sơn

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp ứng phó

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ, Huế, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lâm Thị Phương Ngọc, Nguyễn Hoàng Sơn

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới môi trường và các hoạt động kinh tế - xã hội đặc thù ở vùng ven biển - đầm phá Thừa Thiên Huế và đề xuất các giải pháp ứng phó

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ IX, Quy Nhơn, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Năm, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Anh Toại

Nghiên cứu nguyên nhân và hậu quả của biến động của Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Quy Nhơn, 24-25/12, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Tin

Đánh giá hiện trạng và diễn biến địa hình vùng ven biển cửa sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Quy Nhơn, 24-25/12, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đào Đình Châm, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Hoàng Sơn

Ứng dụng GIS và phương pháp MCE để đánh giá thoái hóa đất tỉnh Quảng Bình

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Quy Nhơn, 24-25/12, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Trọng Quân

Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu cho phát triển du lịch vùng đồi núi phía Tây Quảng Trị - Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Quy Nhơn, 24-25/12, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Khanh Vân, Nguyễn Hoàng Sơn, Đặng Thùy Dung

Ứng dụng viễn thám - GIS trong đánh giá biến động đường bờ biển khu vực cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc, NXB Đại học Huế, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đào Đình Châm, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Trọng Quân

Đánh giá tính dễ bị tổn thương của các hệ sinh thái ở các xã ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, tại Quy Nhơn, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Tin, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Trọng Quân