Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Ứng dụng GIS trong việc đánh giá tác động của hạn hán đến diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Đức Trọng, tỉnh Bình Thuận

Tạp chí Kinh tế sinh thái, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Thành Hiệu

ISBN: 987-604-913-650-4

Research on optimization of the Land use planning system in Vietnam

2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đàn (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn, Phan Anh Hằng, Lê Văn Tin, Mai Văn Chân

Đề xuất các giải pháp giải quyết các mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế

2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Lê Văn Tin (Chính), Đậu Ngọc Hải (Chính)

Thực trạng biến đổi bờ biển từ Hải Phòng đến Ninh Bình và vấn đề khai thác sử dụng tài nguyên dải ven biển

2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Thái Sơn, Đào Thị Thảo, Nguyễn Hoàng Sơn

Ứng dụng GIS trong đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp các xã ven biển huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2017, tại Quy Nhơn, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Trọng Quân, Lê Anh Toại, Nguyễn Thị Lài

Hue city’s integrated domestic waste management plan based on GIS technology solutions

Proceeding of the international conference on earth observation & natural hazards 2017 (iceo 2017). ISBN: 978-604-913-650-4, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Văn Chân, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Tin, Nguyen Ngoc Dan, Phan Anh Hằng

Research on optimization of the land use planning system in Vietnam

Proceeding of the international conference on earth observation & natural hazards 2017 (iceo 2017). ISBN: 978-604-913-650-4, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyen Ngoc Dan, Nguyễn Hoàng Sơn, Mai Văn Chân, Lê Văn Tin, Phan Anh Hằng

GIS application in assessment on environmental management and natural resources of communes in Thua Thien - Hue province

Proceeding of the international conference on earth observation & natural hazards 2017 (iceo 2017). ISBN: 978-604-913-650-4, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Dao Dinh Cham, Trần Thị Tuyết Mai, Le Van Tin, Lê Văn Tin, Phan Anh Hằng, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Trọng Quân

Proposal for solutions for reasonable use of natural resources and environmental protection of Tam Giang - Cau Hai lagoon area in Thua Thien - Hue province

Proceeding of the international conference on earth observation & natural hazards 2017 (iceo 2017), ISBN: 978-604-913-650-4, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Anh Hằng, Mai Văn Chân, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Anh Toại

Nghiên cứu mâu thuẫn trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa học địa lý trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 2016
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Phan Anh Hằng