Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

078-604-913-773-0

Xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp kết hợp tại các xã bãi ngang ven biển huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Hội nghị Quốc gia về khoa học Địa lý, Viện Địa lý, 2018
Lĩnh vực: Địa lý kinh tế và văn hoá
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Trọng Quân, Nguyễn Thị Ánh Sáng, Nguyễn Hoàng Sơn

978-604-913-693-1

Ứng dụng GIS trong nghiên cứu biến động rừng ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Trọng Quân, Trần Văn Phẩm

Tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động du lịch tỉnh Bình Định và đề xuất các giải pháp ứng phó

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Sơn

Đánh giá việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hổi đất để triển khai một số dự án tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Huy Hoàng, Lê Văn Tin, Nguyễn Hoàng Sơn

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Tin

Hiện trạng và giải pháp phát triển du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Trị

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Thùy Dung, Nguyễn Hoàng Sơn

Ứng dụng GIS trong nghiên cứu biến động rừng ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Trọng Quân, Trần Văn Phẩm

Phân tích chuỗi giá trị lúa gạo Vietgap và bưởi thanh trà nhằm nâng cao giá trị gia tăng huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Hữu Tuyên, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Trọng Quân

Đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai của các đối tượng sử dụng đất tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Tin, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Trọng Quân, Phan Quang Đăng

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kinh tế sinh thái bền vững huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Văn Đồng, Nguyễn Hoàng Sơn

Đánh giá tài nguyên nước mặt phục vụ phát triển nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 2, ISBN 978-604-913-694-8, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Kim Dung, Nguyễn Hoàng Sơn

Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 2, ISBN 978-604-913-694-8, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hữu Tuyên, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Trọng Quân