Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

SYNTHESIS OF TIN OXIDE-MODIFIED MESOPOROUS MCM-41 AND CATALYTIC ACTIVITY IN NOPOL SYNTHESIS

Proceedings Hội nghị Khoa học Quốc tế có phản biện khoa học., 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Hữu Hòa

Ảnh hưởng của chiều dài buồng cộng hưởng và nồng độ chất màu lên phổ tích phân của laser màu băng rộng

2011
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Xuân Gia; Nguyễn Đăng Thân; Đỗ Quang Hòa, Lê Ngọc Minh, Hoàng Hữu Hòa

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế TT Huế 20 năm đổi mới (1986-2005)

2001
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hữu Hòa

Một số nhận xét bước đầu về các nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế gia đình xã viên huyện Thăng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Thông tin Khoa học Kỹ thuật Đại học Nông nghiệp Huế, 1995
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hữu Hòa, Nguyễn Văn Toàn