Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN: 1412-033X, E-ISSN: 2085-4722

Morphological and molecular characterization of Distichochlamys citrea M.F. Newman in Bach Ma National Park, Thua Thien Hue Province, Vietnam

Biodiversitas, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Văn Chện (Chính), Nguyễn Đức Tuấn (Chính), Nguyễn Thành Triết (Chính), Nguyễn Hoàng An, Phan Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thanh Tố Nhi, Nguyễn Quang Cơ, Hồ Thị Hoàng Nhi, Hoàng Việt Hương, Trương Thị Bích Phượng (Chính), Nguyễn Thị Ái Nhung

2365-6549

Antimicrobial properties of Distichochlamys citrea M.F. Newman rhizome n-hexane extract against Streptococcus pyogenes: experimental evidences and computational screening

ChemistrySelect, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Văn Huế (Chính), Tô Đạo Cường (Chính), Phan Tứ Quý, Thanh Q. Bui, Nguyen Thanh Triet, Doan Duy Thanh, Nguyen Thanh To Nhi, Nguyen Minh Thai, Tran Van Chen, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/slct.202200680

2090-9063

In Silico Inhibitability of Copper Carbenes and Silylenes against Rhizoctonia solani and Magnaporthe oryza

Journal of Chemistry, 2021
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hải (Chính), Thanh Q. Bui, Trần Thị Ái Mỹ, Huynh Thi Phuong Loan, Trần Thái Hòa, Phan Tu Quy (Chính), Nguyễn Thị Thu Thủy, Dang Thanh Nhan, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2021/5555521

2572-8288

Theoretical study on inhibitability of some natural alkaloids against influenza virus hemagglutinin and SARS-CoV-2 main protease

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thanh Q. Bui (Chính), Nguyễn Thị Thanh Hải, Tran Van Chen, Phan Tu Quy, Ly Nguyen Hai Du, To Dao Cuong, Nguyen Thanh Triet, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100175

2572-8288

In silico study on inhibitability of flavonoidal derivatives against Helicobacter pylori and their pharmacological potentiality

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Tu Quy (Chính), Ly Nguyen Hai Du, Nguyen Thanh Triet, Thanh Q. Bui, Nguyễn Thị Thanh Hải, Lê Quốc Thắng, To Dao Cuong, Tran Van Chen, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100170

2572-8288

An in silico study on inhibitability of Baloxavir marboxil, Baricitinib, Galidesivir, Nitazoxanide, and Oseltamivir against SARS-CoV-2

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thanh Q. Bui (Chính), Nguyễn Thị Thanh Hải, Trần Thị Ái Mỹ, Nguyễn Hồ Vũ Phong, Ngũ Trường Nhân, Phan Tứ Quý (Chính), Nguyễn Phương Đại Nguyên, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100145

2308-0477

A computational screening on inhibitability of Piper betle essential oil chemical structures against spike proteins of mutated SARS-CoV-2-variants D614G, N501Y and S477N

Smart Science, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Tu Quy (Chính), Trần Thị Ái Mỹ, Nguyễn Thị Thanh Hải, Thanh Q. Bui (Chính), Dương Tuấn Quang, Nguyễn Thành Triết, Phan Phước Hiền, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/23080477.2021.2003948

2046-2069

Newly synthesised oxime and lactone derivatives from Dipterocarpus alatus dipterocarpol as anti-diabetic inhibitors: experimental bioassay-based evidence and theoretical computation-based prediction

RSC Advances, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tran Thi Phuong Thao (Chính), Thanh Q. Bui (Chính), Nguyễn Thị Thanh Hải, Lam K. Huynh, Phan Tu Quy, Nguyễn Chí Bảo, Nguyen Thi Dung, Nguyen Linh Chi, Tran Van Loc, Irina E. Smirnova, Anastasiya V. Petrova, Pham Thi Ninh, Tran Van Sung (Chính), Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1039/D1RA04461C

2470-1343

Styracifoline from the Vietnamese plant Desmodium styracifolium: a potential inhibitor of diabetes-related and thrombosis-based proteins

ACS Omega, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trong D. Tran (Chính), Thanh Q. Bui (Chính), Tuan A. Le, Mau T. Nguyen, Nguyễn Thị Thanh Hải, Ngoc H. Pham, Minh N. Phan, Peter C. Healy, Ngoc B. Pham, Ronald J. Quinn, Phan Tu Quy, Nguyen Thanh Triet, Hanh N. Nguyen, N. Hung Le, Trung V. Phung (Chính), Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c02840