Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 1859-0152

Nghiên cứu thiết lập quy trình nhân giống in vitro (Distichochlamys citrea)

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 2023
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Anh Chi (Chính), Hồ Nhật Quang, Trần Vũ Ngọc Thi, Nguyễn Đức Tuấn, Lê Nguyễn Thới Trung, Phạm Quốc Tuấn, Nguyễn Vũ Linh, Trương Thị Bích Phượng (Chính)

1338-5178

Heterologous expression of a gene encoding biphenyl 2, 3-dioxygenase from Burkholderia cepacia in Escherichia coli

Journal of Microbiology Biotechnology and Food Sciences, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Dương Đức Hoàng Sinh (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.15414/jmbfs.2020.10.3.490-492

0022-1260

Cloning, expression and characterization of catechol 1,2-dioxygenase from Burkholderia cepacia

Journal of General and Applied Microbiology, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Vũ Ngọc Thi, Dương Đức Hoàng Sinh, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Tuệ, Masaki Shintani, Kazuhide Kimbara, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2323/jgam.2019.06.002

0022-1260

Cloning, expression and characterization of catechol 1,2-dioxygenase from Burkholderia cepacia

Journal of General and Applied Microbiology, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Vũ Ngọc Thi, Dương Đức Hoàng Sinh, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Tuệ, Masaki Shintani, Kazuhide Kimbara, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jgam/66/3/66_2019.06.002/_pdf/-char/en

1389-1723

Isolation and characterization of a moderate thermophilic Paenibacillus naphthalenovorans strain 4B1 capable of degrading dibenzofuran from dioxin-contaminated soil in Vietnam

Journal of Bioscience and Bioengineering, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Thị Hà Thanh (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Masaki Shintani, Ryota Moriuchi, Hideo Dohra, Nguyễn Hoàng Lộc, Kazuhide Kimbara (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2019.05.006

ISBN 978-4-9906826-1-3

Isolation and genome sequence analyses of dibenzofuran degrading bacteria from Vietnamese soil

The Final Joint Seminar-Core to Core Program-Advanced Research Networks, Yamaguchi, Japan, 2018
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hà Thanh (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Masaki Shintani, Ryota Moriuchi, Hideo Dohra, Nguyễn Hoàng Lộc, Kazuhide Kimbara

1859–1388

PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN PHÂN HỦY DIBENZOFURAN TỪ ĐẤT NHIỄM DIOXIN Ở A LƯỚI, THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Đức Hoàng Sinh (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Đức Huy
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/download/4966/543

Genome sequence analysis of dibenzofuran degrading bacteria

17th International Symposium on Microbial Ecology, Leipzig, Germany, 2018
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hà Thanh (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Masaki Shintani, Ryota Moriuchi, Hideo Dohra, Nguyễn Hoàng Lộc, Kazuhide Kimbara

Research on the effect of IBA and GA3on the dormancy and formation of bud and root in tubers of Amorphophallus sp.

Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế, 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Thị Mai Hương (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi