Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2662-2297

Influence of different land-use types on selected soil properties related to soil fertility in A Luoi District, Thua Thien Hue, Vietnam

Ecology Letters, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Phúc Khoa (Chính), Trần Trọng Tấn, Lê Đình Huy, Nguyễn Thùy Phương, Phạm Thị Thảo Hiền, Nguyễn Thanh Điền, Nguyễn Hữu Ngữ (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s42832-023-0181-7

2588-1191

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phúc Khoa (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Trọng Tấn, Nguyễn Thùy Phương, Lê Đình Huy, Phạm Thị Thảo Hiền, Nguyễn Thị Thuỳ An, Nguyễn Thanh Điền

ISSN: 1859 – 3828

Ảnh hưởng của dồn điền đổi thửa đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và áp dụng cơ giới hóa tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Hồ Nhật Linh, Lê Đình Huy, Nguyễn Thị Tuyết Lan
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-9-2022.aspx

0341-8162

Analysis of the processes that generate surface runoff and soil erosion using a short-term water budget on a mountainous sloping cropland in central Vietnam

Catena, 2022
Lĩnh vực: Địa vật lý, Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đình Huy (Chính), Nguyễn Hồ Lam, Makoto Shibata, Yuko Kohmoto, Shinya Funakawa
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106032

pISSN: 2588-1191; eISSN: 2615-9708

ANALYSING THE SATISFACTION OF PEOPLE TO PUBLIC SERVICES PROVIDED BY BRANCH OF LAND REGISTRATION AUTHORITY IN BO TRACH DISTRICT, QUANG BINH PROVINCE

Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Lê Đình Huy, Hồ Nhật Linh
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijard.v129i3C.6047

Đánh giá công tác đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế

Kỷ yếu hội thảo Thực trạng Quản lý đất đai và bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên năm 2020, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Mai Thị Khánh Vân, Lê Đình Huy
Liên kết: https://tndmt.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/kyyeu.pdf

978-604-947-688-8

Thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2015-2018

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Thực trạng quản lý đất đai và bất động sản ở miền Trung và Tây Nguyên, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hải (Chính), Lê Đình Huy, Trương Công Vũ

ISBN: 978-604-974-688-8

THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM

Kỷ yếu hội thảo Thực trạng Quản lý đất đai và bất động sản ở miền trung và tây nguyên năm 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đình Huy (Chính), Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Tiến Nhật