Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1420-3049

Effects of Plant Elicitors on Growth and Gypenosides Biosynthesis in Cell Culture of Giao co lam (Gynostemma pentaphyllum)

Molecules, 2022
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Phạm Thị Diễm Thi, Đặng Ngọc Sáng, Trần Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Đức Huy, Trần Quốc Dung, Quách Thị Thu Thể
Liên kết: https://www.mdpi.com/1420-3049/27/9/2972

0973-6263

Biomass Accumulation of Gynostemma Pentaphyllum (Thunb.) Makino in Cell Suspension Cultures inhibiting Human Cancer Cell Growth

Research Journal of Biotechnology, 2022
Lĩnh vực: Tế bào học, Mô - phôi học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng (Chính), Phạm Thị Diễm Thi, Đặng Ngọc Sáng, Đỗ Thị Thảo, Hoàng Tấn Quảng (Chính)

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC LOÀI TRÀM (Melaleuca spp.) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

BÁO CÁO TOÀN VĂN HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021, 2021
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Ngọc Trâm (Chính), Phan Thị Thúy Hằng, Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Trương Thị Phương Lan, Hoàng Tấn Quảng (Chính)

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÕA SINH TRỬỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN CHỒI IN VITRO CÂY HÀ THỦ Ô TRẮNG (Streptocaulon juventas Merr.)

BÁO CÁO TOÀN VĂN HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Diễm Thi (Chính), Hồ Thì Thùy Nhi, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Tấn Quảng (Chính)

1859-1388

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LÊN SINH TRƯỞNG CỦA CALLUS CÂY GIẢO CỔ LAM (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) – MỘT CÂY DƯỢC LIỆU CÓ GIÁ TRỊ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ACI
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Phạm Mai Thu Thủy, Vũ Đức Hoàng, Phan Thị Á Kim

Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy huyền phù lên sinh trưởng và tích lũy saponin RB1 trong tế bào cây giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino)

Báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2020, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chính), Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Trần Quốc Dung, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Tấn Quảng (Chính)

Đánh giá đa dạng di truyền các loài vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên tôm và cá ở Thừa Thiên Huế

Báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Nguyễn Đình Khoa, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Diễm Thi, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thu Liên (Chính)