Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Ảnh hưởng của nồng độ CuO dến tính chất vật lý của hệ gốm 0.48BZT - 0.52BCT

Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế, 2018
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Yến, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Thị Lệ Huyền

Investigation on phase formation and poling conditions of lead-free 0.48Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-0.52(Ba0.7Ca0.3)TiO3 ceramic

Journal of Electronic Materials, 2018
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đặng Anh Tuấn (Chính), Võ Thanh Tùng, Lê Đại Vương, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Trần Uyên Tú
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s11664-018-6520-2

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của hệ gốm áp điện không chì (1-x)Bi0.5(Na0.82K0.18)0.5TiO3-x(Bi0.88Nb0.12)FeO3

Tạp chí Các tạp chí khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2016
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thị Liên Phương, Nguyễn Trường Thọ, Nguyễn Thị Mỹ Chi (Chính)

Nghiên cứu chế tạo màng sợi xenlulo axetate bằng phương pháp quay điện

Tuyển tập Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2016, 2016
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Thi (Chính), Đỗ Phương Anh, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Quang Tiến Dũng, Trương Văn Chương

FINITE ELEMENT METHOD IN ANALYSISING THE VIBRATION MODES OF PIEZOELECTRIC CERAMICS

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Võ Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thị Ngọc Bảo

Sử dụng ngôn ngữ mô phỏng COMSOL Multiphysics để xác định một số thông số của Fe và S

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ trường đại học khoa học-đại học huế, lần thứ 8, 2013
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn Đình Đông Vũ

0921-5093

Finite Element Modeling in Analyzing Physical Properties of the Pb-free Piezoelectric Materials

Materials Science and Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing, 2013
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Võ Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thị Ngọc Bảo
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/282155268

2166-5346

Evaluation of Electromechanical Coupling Factor for Piezoelectric Materials using Finite Element Modeling

International Journal of Materials and Chemistry, 2013
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Yến
Liên kết: https://doi.org/10.5923/j.ijmc.20130303.03

MEASURING THE FERROELECTRIC HYSTERSIS USING RT66A SYSTEM AND A SAWYER-TOWER CIRCUIT

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế: 10th International Conference “Methodological Aspects of Scanning Probe Microscopy”, 11/2012, Minsk, Belarus, 2012
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Yến

ANALYSING TOPOGRAPHY DATA FROM ATOMIC FORCE MICROSCOPY USING COMSOL MULTIPHYSICS

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế: 10th International Conference “Methodological Aspects of Scanning Probe Microscopy”, 11/2012, Minsk, Belarus, 2012,, 2012
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Yến

Investigation the influence of the temperature on the structure and the physical-mechanical properties of the thin film polivinilpiridin

International Scientific and Technical Conference "Polymer Composites and Tribology" (Polycomtrib-2009) - Gomel, Belarus - June 22-25, 2009
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Yến, G.B. Lisovskaya, S.A. Chizhik, Vo Thanh Tung

Investigation the dependence of the thin polymer polivinilpiridin molecular structure on temperature.

VIII International Serminar on Scanning Probe Microscopy – Minsk, Belarus – October 8-10, 2008
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: T.A. Kuznetsova, Nguyễn Hoàng Yến, S.A. Chizhik