Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1388 - 0764

Electrochemical determination of clenbuterol with nickel‑ferrite/reduced‑graphene‑oxide‑modified electrode

Journal of Nanoparticle Research, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Nguyễn Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Vương Hoàn, Hồ Xuân Anh Vũ, Lê Lâm Sơn, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đào Ngọc Nhiệm, Nguyễn Hải Phong, Võ Thắng Nguyễn, Trần Ngọc Tuyền, Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s11051-023-05679-5

pISSN 1859-1388

THIẾT LẬP CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DỰA VÀO PHÂN TÍCH THỐNG KÊ: ÁP DỤNG CHO SÔNG HƯƠNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Văn Hợp (Chính), Nguyễn Hải Phong

2572-8288

Electrochemical determination of acetaminophen in pharmaceutical formulations and human urine using Ag-Au bimetallic nanoparticles modified electrode

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Tôn Nữ Mỹ Phương (Chính), Phan Nu Ha Diem, Tran Thanh Tam Toan, Nguyễn Hải Phong, Phạm Khắc Liệu, Le Van Thanh Son, Trần Thái Hòa (Chính), Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/vjch.202100018

0868-3224

Nghiên cứu loại bỏ màu của phẩm nhuộm DB-CC bằng phương pháp điện di lắng đọng

Tạp chí Phân tích Hóa Lý Sinh, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hải Phong (Chính), Hồ Xuân Anh Vũ (Chính), Trần Hoàng Thùy Chi, Huỳnh Ngọc Khánh, Trần Đình Luyện, Lê Thị Dạ Thảo

0957-5820

Submerged Photocatalytic Membrane Reactor with Suspended and Immobilized N-doped TiO2 under Visible Irradiation for Diclofenac Removal from Wastewater

Process Safety and Environmental Protection, 2020
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Van-Huy Nguyen (Chính), Soo Young Kim (Chính), Tra Van Tung (Chính), Quyet Van Le, Quoc Ba Tran, Xuan Cuong Nguyen, Le Thanh Hai, Thi Thanh Tam Ho, Mohammadreza Shokouhimehr, Dai-Viet N. Vo, Su Shiung Lam, Nguyễn Hải Phong, Cong Tin Hoang, Quang Viet Ly, Wanxi Peng
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.psep.2020.05.041.

ISSN 2354-0842

Nghiên cứu phân tích salbutamol bằng phương pháp xung vi phân sử dụng điện cực biến tính UiO-66

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hải Phong (Chính), Đường Quang Nhân, Nguyễn Hoàng Tuấn, Lê Thi Thanh Nhi, Lê Thị Anh Đào, Huỳnh Trường Ngọ

2588-1094

Đánh giá chất lượng nước biển các tỉnh Quảng Bình và Quảng Ngãi cho hoạt động phát triển du lịch

VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hải Phong (Chính), Trương Quang Hải, Nguyễn Quang Tuấn, Hồ Xuân Anh Vũ
Liên kết: https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4634

ISSN 2354-0842

Nghiên cứu loại bỏ các phẩm nhuộm DY-S4G, DV-B và DTB-XF bằng phương pháp điện di lắng đọng sử dụng vật liệu graphen oxit

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hải Phong (Chính), Nguyễn Văn Thanh, Trần Đình Luyện, Huỳnh Ngọc Khánh

ISSN 2354-0842

Phân hủy quang xúc tác một số phẩm nhuộm trong dung dịch nước sử dụng chất xúc tác (Zn/Co)-Zeolite imida zole frameworks

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hải Phong (Chính), Nguyễn Thị Thanh Tú, Trần Văn Thanh, Đặng Thị Ngọc Hoa