Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0868-2836

Tình hình sức khỏe của công nhân thu gom rác tại thành phố Huế năm 2017

Tạp chí Y học dự phòng, 2019
Lĩnh vực: Sức khoẻ nghề nghiệp; tâm lý ung thư học, Hiệu quả chính sách và xã hội của nghiên cứu y sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Diệu Hường (Chính), Hoàng Trọng Sĩ, Hồ Xuân Vũ
Liên kết: http://www.tapchiyhocduphong.vn/tap-chi-y-hoc-du-phong/2019/11/tinh-hinh-suc-khoe-cua-cong-nhan-thu-gom-rac-tai-thanh-pho-hue-nam-2017-o81E20878.html

1859 - 1868

Một số yếu tố liên quan đến RLCXK và giảm CNHH ở công nhân thu gom rác tại công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Huế

Tạp chí Y học Việt Nam, 2017
Lĩnh vực: Sức khoẻ nghề nghiệp; tâm lý ung thư học, Hiệu quả chính sách và xã hội của nghiên cứu y sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Diệu Hường (Chính), Phùng Thị Thu Thủy, Hoàng Trọng Sỹ, Hồ Xuân Vũ

A study on kinetic and thermodynamic adsorption of fluoride in aqueous solution onto aluminium hydroxide coated rice husk ash

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Ngọc Tuyền (Chính), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Hồ Văn Minh Hải, Trần Ngọc Quang, Hoàng Trọng Sĩ, Nguyễn Trọng Liêm

Thực trạng quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đăk Nông

Tạp chí Y Dược học- Trường Đại học Y Dược Huế, 2015
Lĩnh vực: Y TẾ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Duy Tạo (Chính), Hoàng Trọng Sĩ

Các chỉ tiêu hình thái, thể lực, bệnh tật và một số yếu tố liên quan ở sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y Dược Huế

Tạp chí Nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng, 2014
Lĩnh vực: Y TẾ
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Trọng Sĩ (Chính), Võ Văn Thắng, Trần Bình Thắng, Nguyễn Minh Tú

Khảo sát khả năng hấp phụ phẩm nhuộm Azo bằng than bùn ở Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 “Tài nguyên, Năng lượng và Môi trường vì sự Phát triển bền vững” (SDNEE-2), ngày 24/10/2014, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-73-2811-6, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Tú, Trương Quý Tùng, Hoàng Trọng Sĩ

Khả năng hấp phụ phẩm nhuộm của than bùn Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Tự Nhiên, ISSN: 1859-1388, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Tú, Trương Quý Tùng, Hoàng Trọng Sĩ