Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1365-7305

Analysing the Variations in Cost Efficiency of Marine Cage Lobster Aquaculture in Vietnam: A Two-Stage Bootstrap DEA Approach

Aquaculture, Economics and Management, 2018
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tôn Nữ Hải Âu (Chính), Bùi Dũng Thể, Stijn Speelman
Liên kết: https://doi.org/10.1080/13657305.2018.1429032

How to minimize the production cost of marine cage lobster aquaculture in Vietnam

15th European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA), London, UK., 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Nữ Hải Âu (Chính), Bùi Dũng Thể, Stijn Speelman

1859-1531

Hiệu quả kỹ thuật và quy mô đầu tư hồ tiêu của các nông hộ tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Dũng Thể (Chính), Phạm Thị Thanh Xuân, Lê Thanh An
Liên kết: http://tapchikhcn.udn.vn/home

2588-1191

Các nhân tố ảnh hưởng năng suất cao su tiểu điền tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Dũng Thể (Chính), Hồng Bích Ngọc, Lê Thanh An
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/TCKHDHH/issue/view/39

2588-1213

Phân tích hiệu quả kinh tế của cao su tiểu điền: Trường hợp huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Dũng Thể (Chính), Hồng Bích Ngọc, Lê Thanh An
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/TCKHDHH/article/view/1454/0

2588-1191

Hiệu quả kỹ thuật và quy mô đầu tư của cao su tiểu điền tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Dũng Thể (Chính), Lê Thanh An, Vũ Văn Phong
Liên kết: http://www.vjol.info/index.php/DHH/issue/view/2359

Determinants of technical efficiency of typycal aquaculture models in Tam Giang – Cau Hai lagoon

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, 2013
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Nữ Hải Âu (Chính), Bùi Dũng Thể

Hiệu quả chi phí và mức đầu vào tối ưu của một số mô hình nuôi thủy sản vùng hạ triều đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2012
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Nữ Hải Âu, Bùi Dũng Thể, Võ Ánh Duẫn

Các nhân tố ảnh hưởng đến siêu hiệu quả của nông hộ nuôi xen ghép tôm sú - cá kình ở phá Tam Giang

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2012
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Nữ Hải Âu, Bùi Dũng Thể

Khả năng cạnh tranh của sản phẩm tôm nuôi ở các tỉnh miền Trung

2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Văn Xuân, Bùi Dũng Thể, Phan Văn Hòa, Bùi Đức Tính, Nguyễn Trung Kiên

Local Vulnerability and Adaptation to Extreme Climate Events along the Central Coast of Vietnam

Community, Environment and Diaster Risk management (Tạp chí quốc tế; ISSN: 2040-7262), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Đức Tính (Chính), Trần Hữu Tuấn, Bùi Dũng Thể, Bùi Thị Tám

Hiệu quả kỹ thuật của mô hình nuôi xen tôm sú - cá kình ở phá Tam Giang

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, 2010
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Nữ Hải Âu, Bùi Dũng Thể