Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu sinh khí hậu lưu vực sông Bung - tỉnh Quảng Nam

Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu (Chính), Lê Văn Thăng, Bùi Thị Thu, Lê Ngọc Hành

Hiện trạng rác thải nhựa bề mặt đáy sông Hương, thành phố Huế

2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đắc Hoàng Long, Lê Văn Thăng, Đường Văn Hiếu, Trần Ngọc Tuấn (Chính)

Thành phần loài và phân bố cây ngập mặn vùng ven biển tỉnh Nghệ An

2019
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Văn Lương (Chính), Lê Văn Thăng, Đường Văn Hiếu, Hoàng Xuân Thảo

Ảnh hưởng lên môi trường của việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2020 ở Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10. NXB. KHTN và CN, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chính), Lê Đàm Nguyên Vũ, Nguyễn Văn Nam

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến vẻ đẹp tự nhiên của Đồi Cát Bay Mũi Né, Tỉnh Bình Thuận

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10. NXB. KHTN và CN, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chính), Nguyễn Đình Huy, La Nữ Ánh Vân

Phát thải khí nhà kính từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình ở Thành phố Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10. NXB. KHTN và CN, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Ngọc Tuấn, Lê Văn Thăng

Định hướng phân vùng chức năng môi trường vùng ven biển Tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10. NXB. KHTN và CN, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thăng, Phan Anh Hằng

Nghiên cứu lựa chọn và đề xuất nhân rộng mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại miền Trung Việt Nam

Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chính), Lương Thị Vân, Nguyễn Đình Huy

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. , số chuyên đề III. 2017. Hà Nội. Trang 49-54.

Tạp chí Môi trường, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thăng, Trần Thị Kim Khánh, Nguyễn Đình Huy, Trần Thị Kim Khánh, Nguyễn Đình Huy

Tiếp cận nghiên cứu xây dựng mô hình thích ứng biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam.

Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2017: An ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy

Characteristics of household solid waste in Hue city

Vietnam Journal of Science and Technology, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Ngọc Tuấn, Lê Văn Thăng, Đường Văn Hiếu, Lê Quang Long