Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2615-9708

MASS APPRAISAL APPLICATION FOR LAND VALUATION USING REGRESSION MODEL: A CASE STUDY IN THE C ZONE OF NAM HOI AN PROJECT, THANG BINH DISTRICT, QUANG NAM PROVINCE, CENTRAL VIETNAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Phượng (Chính), Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Bích Ngọc, Huỳnh Văn Chương
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/5931

2615-9708

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI HUYỆN KRÔNG BUK, TỈNH ĐẮK LẮK

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Trần Thị Minh Châu, Hồ Việt Hoàng, Lê Ly Đa
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/5960

978-604-974-688-8

Đánh giá tình hình sử dụng đất một số công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nhà xuất bản Đại học Huế, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ) (Chính), Huỳnh Văn Chương, Trần Thị Minh Châu

978-604-974-688-8

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty lâm nghiệp tại tỉnh Bình Định

Nhà xuất bản Đại học Huế, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Văn Chương

2588-1191

FORECAST EFFECTS OF DROUGHT ON AGRICULTURAL LAND USE BY GIS AND REMOTE SENSING IN BAC TRA MY DISTRICT, QUANG NAM PROVINCE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Phượng (Chính), Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Thị Hồng Mai, Huỳnh Văn Chương
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard

ISBN: 978-604-974-688-8

THỰC TRẠNG TÍCH TỤ, TẬP TRUNG ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Kỷ yếu hội thảo Thực trạng Quản lý đất đai và bất động sản ở miền trung và tây nguyên năm 2020, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Phượng (Chính), Nguyễn Bích Ngọc, Hồ Việt Hoàng, Huỳnh Văn Chương
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/data/2021/1/PHAN_PHU_Y_YEU_ANH_NGU_IN_CAN_5-1-20203.pdf