Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN

Đánh giá hiệu quả của các mô hình sản xuất nông nghiệp ở xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2023
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Mai Văn Chân (Chính), Nguyễn Ngọc Đàn, Lê Văn Tin, Lê Phúc Chi Lăng, Cao Thị Hoa

ISSN 8195-0810

Đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế vườn tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Mai Văn Chân (Chính), Nguyễn Ngọc Đàn, Lê Văn Tin, Cao Thị Hoa, TRẦN VĂN PHẨM

ISBN: 978-604-357-113-4

Đánh giá tiềm năng phục vụ phát triển du lịch sinh thái thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIII, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Tin, Phan Anh Hằng

978-604-357-112-7

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ SINH THÁI TẠI XÃ THƯỢNG LỘ, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐỊA LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, 2022
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đàn (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Tin, Mai Văn Chân, Nguyễn Thị Minh Hương, TRẦN VĂN PHẨM

ISSN

Đề xuất mô hình sinh kế bền vững xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐỊA LÝ TOÀN QUỐCLẦN THỨ XIII, 2022
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Văn Chân (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Tin, Nguyễn Ngọc Đàn, Trần Thị Cẩm Tú, Lê Phúc Chi Lăng, Cao Thị Hoa

978-3-030-81443-4

A GIS Application in Optimizing the Collection and Transportation Route of Domestic Solid Waste in Hue City, Vietnam

Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies Vol. 2 pp 599-609, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Văn Chân (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Tin, Phan Anh Hằng
Liên kết: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-81443-4_38

978-604-334-789-0

Nghiên cứu thực trạng các dịch vụ du lịch hộ gia đình ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Anh Toại (Chính), Lê Văn Tin, Nguyễn Trọng Quân, Phan Anh Hằng
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

978-604-913-923-9

Assessing the level of vulnerability due to climate change to natural resources and environment in difficult coastal communes of Quang Binh province, Vietnam

Proceeding of the international conference on earth observation & natural hazards 2019 (ICEO 2019), 2020
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Đào Đình Châm, Lê Văn Tin, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Trọng Quân, Lê Anh Toại