Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2320-8694

Physicochemical and Biological Characteristics of Shrimp Pond Sludge in Thua Thien Hue Province, Vietnam

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch (Chính), Lê Đại Vương, Vệ Quốc Linh, Tề Minh Sơn
Liên kết: http://dx.doi.org/10.18006/2022.10(5).1024.1032

1859-1388

Characterization of extracellular protease produced by Bacillus tequilensis ON1

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch (Chính), Lê Công Tuấn, Nguyễn Đức Huy
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijns.v131i1A.6410

1589-1623

CHARACTERIZATION OF EXTRACELLULAR PROTEASE FROM STENOTROPHOMONAS RHIZOPHILA MT1 ISOLATED FROM AQUACULTURE SLUDGE WASTE

Applied Ecology and Environmental Research, 2022
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG, Công nghệ sinh học môi trường nói chung
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch (Chính), Trịnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Đức Huy
Liên kết: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/2003_24092423

23455357

Assessment of Antioxidant and Antibacterial Activities of Lactobacillus farciminis HN11 as a Probiotic Candidate

Applied Food Biotechnology, 2022
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Trịnh Thị Phương Thảo, Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Nguyễn Quang Lịch, Lê Công Tuấn, Trần Đình Bình, Nguyễn Thị Châu Anh, Trương Thị Phương Lan, Seung-Moon Park
Liên kết: https://doi.org/10.22037/afb.v9i2.36611

2468-550X

The effectiveness of light emitting diode (LED) lamps in the offshore purse seine fishery in Vietnam

Aquaculture and Fisheries, 2022
Lĩnh vực: Quản lý và khai thác thuỷ sản
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Đăng Nhật (Chính), Đỗ Thanh Tiến, Trương Văn Đàn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Quang Lịch, Hồ Đăng Phúc, Nguyễn Ngọc Phước (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.aaf.2022.01.005

0045-6535

Advanced materials for immobilization of purple phototrophic bacteria in bioremediation of oil-polluted wastewater

Chemosphere, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130464

1944-3994

Theoretical modelling and experimental study of spacer-filled direct contact membrane distillation: effect of membrane thermal conductivity model selection

Desalination and Water Treatment, 2021
Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Vệ Quốc Linh (Chính), Ravi Koirala, Mohammed Bawahab, Hosam Faqeha, Đỗ Minh Cường, Nguyễn Quang Lịch, Abhijit Date, Aliakbar Akbarzadeh
Liên kết: https://doi.org/10.5004/dwt.2021.26921

0011-9164

Experimental investigation of the effect of the spacer and operating conditions on mass transfer in direct contact membrane distillation

Desalination, 2020
Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Vệ Quốc Linh (Chính), Đỗ Minh Cường, Nguyễn Quang Lịch, Ravi Koirala, Abhijit Date, Aliakbar Akbarzadeh, Mohammed Bawahab, Hosam Faqeha
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.desal.2020.114839

ISSN 2588-1191

Phân vùng chất lượng nước cho nuôi tôm ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế với sự hỗ trợ của GIS

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Văn Đàn (Chính), Nguyễn Quang Lịch (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/issue/view/215

2588-1191

KHẢ NĂNG NITRIT HÓA AMONI CỦA CHỦNG VI KHUẨN PSEUDOMOONAS AERUGINOSA HT1 PHÂN LẬP TỪ NƯỚC THẢI SAU BIOGAS CỦA TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN Ở HÀ TĨNH

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3C.5282

2588-1191

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ MÙA VỤ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA TƠ NẤM Ở CÁC GIAI ĐOẠN NHÂN GIỐNG NẤM RƠM (VOLVARIELLA VOLVACEA)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Huệ (Chính), Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Quang Lịch
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3D.5399

0022-1481

Experimental Investigation of Heat Transfer Correlation for Direct Contact Membrane Distillation

Journal of Heat Transfer, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Vệ Quốc Linh (Chính), Nguyễn Quang Lịch, Đỗ Minh Cường, Aliakbar Akbarzadeh, Abhjit Date, Kawtar Rahaoui, Mohammed Bawahab, Hosam Faqeha
Liên kết: https://doi.org/10.1115/1.4044707