Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giảng dạy các học phần Lý luận chính trị theo Giáo trình mới - Lý luận và thực tiễn

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát

Học thuyết Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát (Chủ biên)

ISBN 978-604-974-724-3

Hướng dẫn học tập môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát (Chủ biên), Lê Bình Phương Luân (Chủ biên)

978-604-912-706-9

Đại học Huế 60 năm xây dựng và phát triển (1957-2017)

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Cung (Chủ biên), Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Văn Đăng, Lê Thành Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân, nông dân và trí thức

NXB Chính trị Quốc gia, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thế Phúc (Chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên), Nguyễn Xuân Khoát, và nhiều tác giả

Nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam tiến trình và thành tựu

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Thế Phúc (Chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên), Nguyễn Xuân Khoát, và nhiều tác giả

Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Kinh tế

NXB Thuận Hoá, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Tưởng, Nguyễn Xuân Khoát, Lê Năm, (và nhiều tác giả)

Đại học Huế - 55 năm xây dựng và phát triển (1957-2012)

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Cung (Chủ biên), Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Văn Đăng, Hoàng Chí Hiếu, Nguyễn Văn Hoa

Hướng dẫn học và ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

NXB Chính trị Quốc gia, 2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Xuân Khoát (Chủ biên), Đặng Xuân Điều (Chủ biên), Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thành Minh, Hoàng Thị Thảo, Nguyễn Văn Quang, Đoàn Đức Hiếu

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (Hỏi-Đáp)

NXB Chính trị Quốc gia, 2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo, Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa (Chủ biên), Nguyễn Xuân Khoát, Trần Quốc Cảnh

Thuận Hóa - Phú Xuân Thừa Thiên Huế 700 hình thành và phát triển (Nhiều tác giả)

NXB Chính trị Quốc gia, 2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Đỗ Bang, Nguyễn Xuân Khoát, (và nhiều tác giả)

Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế

NXB Đại học Huế, 2008
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hà Xuân Vấn, Lê Đình Vui, Nguyễn Xuân Khoát, (và nhiều tác giả)