Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

IDP Education Publications. Book chapter: Chapter

In Donald Freeman and Laura Le Dréan (Eds.) Developing Classroom English Competence: Learning from the Vietnam Experience (Monograph) (pp.72-83). Phnom Penh: IDP Education Publications

IDP Education Publications, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung

Cambridge University Press. Book chapter

In "Critical, constructive assessment of CEFR-informed language teaching in Japan and beyond" (pp. 97-117)

Cambridge University Press, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung

Book chapter.Confucian values as challenges for communication in intercultural workplace contexts: Evidence from the motivational concerns in Vietnamese politeness behaviour

In A. Curtis & R. Sussex (Eds.). Intercultural communication in Asia: Education, Language and Values. Springer. Language Education and Linguistics series (Kirkpatrick & bob Adamson (series Eds.), 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung

Chapter 7. English-for-Teaching training: Initial impact on in-service EFL teachers’ classroom discourse.

In Donald Freeman and Laura Le Dréan (Eds.) Developing Classroom English Competence: Learning from the Vietnam Experience (Monograph) (pp.72-83). Phnom Penh: IDP Education Publications, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung

Chapter 9. Applying the CEFR to renew general English curriculum: Successes, remaining issues and lessons from Vietnam.

In F. O'Dwyer (Ed.) Critical, Constructive assessment of CEFR-informed language teaching in Japan and beyond. English profile Studies series., 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung

Chương 2. Bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và phương pháp giảng dạy cho giáo viên phổ thông giai đoạn 2011-2015: Hiệu quả, hạn chế và đề xuất giai đoạn 2016-2020

Sách. Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020. Những vấn đề về lý luận và thực tiễn về đổi mới dạy học ngoại ngữ ở Việt Nam. Bộ Giáo dục và đào tạo. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung

Using folktales to teach English to young language learners

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung (Chủ biên), Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Hoàng Liên Thi

Pragmatics for language teachers. Developing pragmatic competence for EFL learners

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung