Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-046-6

Bệnh học thuỷ sản

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ biên), Trương Thị Hoa, Nguyễn Đức Quỳnh Anh, Võ Đức Nghĩa, Lê Văn Bảo Duy, Nguyễn Thị Huế Linh