Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978 60465 35 63 8

Liên Kết thị trường và Chuỗi cung nông sản vùng bắc trung bộ, Việt Nam

NXB Lao Động, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Bùi Đức Tính (Chủ biên), Phạm Thị Thanh Xuân (Chủ biên), Lê Nữ Minh Phương (Chủ biên)

978 967 2165-63-7

Development and Climate Change in the Mekong Region: Case Stidies

Strategic Information and Research Development Center, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Tác giả: Bùi Đức Tính (Chủ biên)

Development and Climate Change in the Mekong Region:Case Studies

2019
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Bùi Đức Tính (Chủ biên), Phạm Xuân Hùng

9789672165736

Resource Governance, Agriculture and Sustainable livelihoods in the Lower Mekong basin

Strategic Information and Research Development centre, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Đào Duy Minh, Bùi Đức Tính

Tác động Kinh tế, Xã hội và Sức khỏe của lũ lụt: Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Quảng Nam

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Bùi Đức Tính

Tác động Kinh tế, Xã hội và Sức khỏe của lũ lụt: Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Quảng Nam

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Trần Hữu Tuấn, Bùi Đức Tính