Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-437-2

Quản trị dịch vụ

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng (Chủ biên), Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Minh Hương

978-604-974-411-2

Ảnh hưởng của cơ chế quản trị doanh nghiệp đến chất lượng kiểm toán ở Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Hồ Thị Thúy Nga (Chủ biên), Hoàng Trọng Hùng (Chủ biên)

978-604-974-410-5

Công việc và cuộc sống của những người từng du học trở về: Lý luận và thực tiễn tại Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng (Chủ biên)

978-604-974-308-5

Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng (Chủ biên), Phùng Thị Hồng Hà

Các tình huống trong giảng dạy cao học Quản trị kinh doanh

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng

Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp

NXB Đại học Huế, 2007
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Phùng Thị Hồng Hà (Chủ biên), Thái Thanh Hà;, Hoàng Trọng Hùng