Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Bài tập Tiếng Anh 11

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phan Quỳnh Như (Chủ biên), NGUYỄN THỊ BẢO TRANG, Phạm Thị Nguyên Ái, Đặng Thị Cẩm Tú, Nguyễn Ngọc Bảo Châu

978-604-62-6357-9

Bài tập Tiếng Anh 12

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu (Chủ biên), Phan Quỳnh Như, NGUYỄN THỊ BẢO TRANG

Bài tập tiếng Anh 10

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu (Chủ biên), NGUYỄN THỊ BẢO TRANG

Bài tập Tiếng Anh 8

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu (Chủ biên), Phan Quỳnh Như, Phạm Thị Nguyên Ái, NGUYỄN THỊ BẢO TRANG

Bài tập Tiếng Anh 9 (Tập 1 + 2)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: NGUYỄN THỊ BẢO TRANG, Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Trần Quang Ngọc Thúy

Self study kit for English 3

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung, Nguyễn Ngọc Bảo Châu